Vedtægter for Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them - Gulbene

§ 1 - Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them - Gulbene.

"Venskabsbysamarbejdet Them - Gulbene" har i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem Gulbene og Them kommuner (nu Silkeborg Kommune) til formål at arbejde for en stadig styrkelse af kontakterne mellem enkeltpersoner, grupper og institutioner i de to områder, herunder mellem kommunernes foreninger, virksomheder, kirker og kommunale institutioner.

Foreningen vil arbejde for et styrket kendskab Gulbene og Silkeborg kommuner imellem og for en gensidig forståelse af områdernes kulturelle, erhvervsmæssige og sociale forhold.

§ 2 - Foreningens medlemmer

Alle enkeltpersoner og grupper, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages i foreningen. Medlemskab af foreningen, med deraf følgende stemmeret på foreningens generalforsamling, skal være registreret før generalforsamlingens start.

Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang der opkræves kontingent ved medlemskab.

§ 3 - Foreningens ledelse

§3, stk 1:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamling afholdes en gang årligt i 2. kvartal.
Generalforsamlingen er åben for offentligheden. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens initiativ, jævnfør § 5.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Beslutninger træffes i enighed eller efter flertalsafstemning.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at medlemmerne og offentligheden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen har fået tilstillet en mødeindkaldelse med en dagsorden. Dagsordenen skal
som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om årets aktiviteter og foreningens økonomiske forhold.
  3. Fastsættelse af kontingent,
  4. Valg til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelt.

 

§ 3, stk 2:
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virksomhed mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder til møder efter aftale eller behov. Beslutninger træffes i enighed eller efter flertalsafstemning.
Bestyrelsen skal indkaldes til møde såfremt et bestyrelsesmedlem begærer det.

§ 4 - Økonomi

Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne ansvarlig for forvaltning og anvendelse af foreningens økonomiske midler. Formanden og kassereren har fuldmagt til at tegne foreningen.

Gennem aftalen om venskabsbysamarbejde mellem Silkeborg og Gulbene Kommuner tildeles fore-ningen et årligt beløb fra Silkeborg Kommune til styrkelse af aktiviteter mellem venskabsbyerne. Anvendelse af de årlige midler herfra skal fremgå af bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Silkeborg Kommune tilstilles umiddelbart efter generalforsamlingen en skriftlig udgave af beretningen.

Yderligere økonomiske midler kan eventuelt tilvejebringes på bestyrelsens initiativ.

§ 5 - Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsam-ling afholdt mindst fire uger efter den ordinære samstemmende skønner, at der ikke er grundlag for at videreføre foreningen efter dens formål.

Ved foreningens opløsning overføres resterende økonomiske midler og andre værdier til Folkeop-lysningsudvalget i Silkeborg Kommunes frie disposition.

Silkeborg Kommune tilskrives om foreningens opløsning og midlernes overførsel til Folkeoplys-ningsudvalget.
 

Således ændret på generalforsamlingen den 7. juni 2018.