Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības statūti

§ 1 - Biedrības nosaukums un dibināšanas mērķis

Biedrības nosaukums ir Temas - Gulbenes Sadraudzības biedrība.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp Gulbenes rajonu un Temas komūnu (tagad: Silkeborgas komūnu) Temas - Gulbenes Sadraudzības biedrības dibināšanas mērķis ir darboties tā, lai turpinātu veicināt sakarus starp abu komūnu iedzīvotājiem, to grupām un institūcijām, to skaitā komūnu biedrībām, iestādēm, baznīcām un pašvaldības iestādēm.

Biedrība veicinās pastiprinātu savstarpēju Gulbenes un Silkeborgas komūnu iepazīšanu un savstarpēju sapratni un sadarbību kultūras, biznesa un sociālajā jomās.

§ 2 - Biedrības locekļi

Visas personas un to grupas, kas vēlas atbalstīt biedrības darbības mērķi, var tikt uzņemtas biedrībā kā tās locekļi. Locekļa statusam, ar tam piederošajām balsstiesībām kopsapulcēs, jābūt reģistrētam pirms konkrētās kopsapulces sākuma.

Biedranaudas lielumu izlemj biedrības kopsapulce.

§ 3 - Biedrības vadība

§3, 1:
Biedrības augstākā instance ir kopsapulce. Kopsapulce organizējama reizi gadā, gada 2. kvartālā.
Kopsapulce ir atvērta sabiedrībai. Ārpuskārtas kopsapulci, atbilstoši § 5, drīkst sasaukt pēc vadības iniciatīvas.
Kopsapulcē balsstiesības ir visiem biedrības locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti vienojoties vai ar balsu vairākumu balsojot.

Vadībai jāūpējas, lai biedrības locekļi un sabiedrība tiktu uzaicināti uz kopsapulci un informēti par tās programmu vēlākais 14 dienas pirms šīs sapulces noturēšanas. Dienaskārtībā kā minimumam jābūt šādiem punktiem:

1.Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2. Vadības ziņojums par gada notikumiem biedrībā un biedrības ekonomisko stāvokli.
3. Biedranaudas lieluma apstiprināšana.
4. Vadības vēlēšanas.
5. Revidenta vēlēšanas.
6. Aktuālu jautājumu apspriešana.

§ 3, 2:
Vadība ir atbildīga par biedrības darbību kopsapulču starplaikos.
Vadība sastāv no diviem pašvaldības izvēlētiem cilvēkiem un minimums trim, bet maksimums septiņiem kopsapulcē ievēlētiem biedriem. Biedrus ievēl uz diviem gadiem. Puse vadības katru gadu tiek pārvēlēta.

Vadība savstarpēji pārvaldās ar priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un kasiera palīdzību.
Priekšsēdētājs, vai tā prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks, sasauc sapulces pēc norunas vai nepieciešamības. Lēmumus pieņem, vienojoties vai ar balsu vairākumu balsojot.
Vadību jāsasauc uz sanāksmi arī tad, ja kāds no tās biedriem izteicis šādu vēlēšanos.

§ 4 - Finanses

Kopsapulču starplaikos par biedrības finanšu pārvaldīšanu un izlietošanu atbildīga vadība. Priekšsēdētājs un kasieris ir tiesīgi dibināt biedrību.

Sakarā ar sadarbības līgumu starp Silkeborgas un Gulbenes komūnām Silkeborgas komūna piešķir biedrībai ikgadēju naudas summu abu pilsētu sadarbības stiprināšanai. Biedrības vadībai par šo līdzekļu lietošanu jāatskaitās gadskārtējā kopsapulcē. Tūlīt pēc kopsapulces noturēšanas rakstiska šīs atskaites kopija iesniedzama Silkeborgas pašvaldībai.

Pēc vadības iniciatīvas iespējama arī citu ekonomisku līdzekļu piesaiste.

§ 5 - Biedrības likvidēšanās

Biedrība var pašlikvidēties, ja gadskārtējā un pēc tam ārkārtējā kopsapulce, kas noturēta vismaz četras nedēļas pēc gadskārtējās, vienbalsīgi nolemj, ka vairs nav iemesla, lai biedrība turpinātu pastāvēt atbilstoši saviem mērķiem.

Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā pārpalikušie ekonomiskie līdzekļi un citas vērtības nododamas Silkeborgas komūnas Tautas Izglītības nodaļas brīvā rīcībā.

Silkeborgas pašvaldība jāinformē par biedrības pašlikvidēšanos un tās līdzekļu nodošanu Tautas Izglītības nodaļai.

 

Statūti apstiprināti biedrības kopsapulcē 2018. gada 7. jūnijā.