Venskabsbymøde i Them
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 21.. december 1993)

Them Kommune har afholdt et møde for at få sat gang i aktiviteterne i forbindelse med venskabsbysamarbejdet med Gulbene i Letland.
Der var indkaldt repræsentanter fra forskellige grupper og foreninger for delagtiggøre flest mulige områder i venskabsbysamarbejdet.
Det var kommunens holdning, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der på tværs af de forskellige foreninger og grupper skulles sætte gang i samarbejdet.
Knap 40 personer var mødt up til mødet.
Borgmester Niels Mølholm indledte med at fortælle om det hidtidige samarbejdes forløb.
Torben Kahr fortælte endvidere om den udvikling, der er foregået siden løsrivelsen fra det kommunistiske Sovjetunionen med de besværligheder, som dette også har medført. Der er dukket en del private foretagender op, men der mangler meget kendskab til markedsmekanismer m.m., og der er fortsat stor behov for støtte fra Vesten.
Deltagerne så derefter videooptagelser fra venskabsbybesøgene i Gulbene og i Them.
Efter en kort drøftelse med forslag til kommende samarbejdsområder, blev der nedsat en venskabsbykommite. Indtil videre blev sammensætningen af kommiteen således:
John Andersen (påskeudstillingen), Christian Bornemann (Medborgerhuset), Palle Gram (beskæftigelsesafdelingen), Torben Kahr (DIXIT), Jens Midtgaard (idrætsforeningerne), Niels Uldall- Jessen (kirken), Elin Karkov (skolen), Ylva Pedersen (turistforeningen), Hanne Else Knudsen (Røde Kors), desuden Arnold Christensen.
Listen er dog ikke endelig, idet der ønskes repræsentation fra daginstitutionsområdet og fra ældresektoren. Kommunen er direkte repræsenteret i gruppen gennem kommunaldirektør Ove Bæk Nielsen og skoledirektør Mogens Damgaard, sidstnævnte som kommiteens sekretær.
De første egentlige møde i gruppen finder sted torsdag den 6. januar.

 

Sapulce Temā par pilsētu sadraudzību
(Torbens Kārs, Den Lokale Avis, 1993. gada 21. decembris)

Temas komūna noturēja sapulci, lai veicinātu sadarbību ar sadraudzības pilsētu Latvijā - Gulbeni.
Uz sapulci bija saaicināti dažādu grupu un biedrību pārstāvji, lai sadarbībā tiktu iesaistītas pēc iespējas vairāk jomu.
Pašvaldības vadība uzskatīja, ka nepieciešams izveidot komiteju, kas, sadarbojoties ar šīm dažādajām grupām un biedrībām, veicinātu sadraudzības attīstību.
Uz sapulci bija ieradušies gandrīz 40 cilvēki.
Ievadā Mērs Nilss Molholms informēja par līdzšinējiem sadarbības pasākumiem.
Turpinājumā Torbens Kārs pastāstīja par attīstību, kas notikusi kopš atbrīvošanās no komunistiskās Padomju Savienības, un arī par to, kādas grūtības šis apstāklis radījis. Ir nodibināti diezgan daudzi privāti uzņēmumi, taču ļoti pietrūkst zināšanu par tirgus mehānismiem, u.tml., kā arī joprojām ir nepieciešams atbalsts no Rietumiem.
Pēc tam sanākušie noskatījās videofilmas par sadraudzības delegāciju vizītēm Gulbenē un Temā.
Pēc īsas apspriešanās, kurā izskanēja ierosinājumi par sadarbības jomām nākotnē, tika izveidota pagaidu sadraudzības komiteja šādā sastāvā:
Džons Anasens (Lieldienu izstādes organizatori), Krestjens Bornemans (Tautas nams), Pele Grams (Nodarbinātības dienests), Torbens Kārs (DIXIT), Jens Mitgo (sporta biedrības), Nilss Uldēls-Jesens (baznīca), Ēlina Kārkova (skola), Ilva Pedersena (Tūrisma biedrība), Hene Else Knusena (Sarkanais Krusts) kā arī Ānolds Kristensens.
Šis saraksts gan nav pilnīgs, jo ir vēlēšanās, lai tiktu pārstāvētas arī bērnu pirmskolas iestādes un veco ļaužu sektors. Pašvaldība gan komitejā ir pārstāvēta tieši - caur izpilddirektoru Ovi Beku Nilsenu un skolu daļas inspektoru Mūnsu Damgo, kas tika ievēlēts par komitejas sekretāru.
Pirmā rīcības sapulce norunāta uz ceturtdienu, 6. janvāri.