dansk_flag_rollover

Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens «Den Lokale Avis«.
Hvis du har deltaget i begivenhederne og har originale billeder, så skrev til antra@kahrius.dk

Nyt fra venskabsbyen
(Erik Andreassen, DIXIT, til Den Lokale Avis 30.08.2000.
Siden er kommet til
i samarbejde med Gulbene lokale avis «Dzirkstele«.)


Jaunumi no sadraudzības pilsētas
(Ēriks Andrēsens, DIXIT, «Den Lokale Avis«,30.08.2000.
Lappuse tapusi
sadarbībā ar Gulbenes laikrakstu «Dzirkstele«. )

lettisk_flag_rollover

Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika «Den Lokale Avis«. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk

 
 
     
 

Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs foran “rendezvous-uret” på det nyrenoverede centrale torv.

(Foto: Gatis Bogdanovs, Gulbenes avis «Dzirkstele«.)


 

nikolajs_stepanovs_paa_det_renoverede_central_torv_i_gulbene

Gulbenes mērs Nikolajs Stepanovs pie «randiņu pulksteņa« atjaunotajā pilsētas centrālajā laukumā.

(Foto: Gatis Bogdanovs, Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
  Lederen af af bygningsarbejdet Jazeps Shvekers og hans assistent Andris Bodnieks på arbejdslejren “Matishi”.

(Foto: Indra Jakuba, Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

adspraedelseslejr_matisi_i_jaungulbene_jazeps_svekers_og_andris_bodnieks Celtniecības darbu vadītājs Jāzeps Švekers un viņa asistents Andris Bodnieks darba nometnē «Matīši«.

(Foto: Indra Jakuba, Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)
 
  Rigas Domkirke. Efter ordinationen. Nr. 2 fra højre - Gulbene Lutherske Kirkes præst Atis Bambans.

(Foto fra A. Bambans private album, Gulbenes avis «Dzirkstele«.)
gulbene_lutherske_menigheds_praest_atis_bambans_bliver_ordineret_i_riga_domkirke_gulbenes_luteranu_draudzes_macitajs_atis_bambans_tiek_ordinets_rigas_doma_baznicaa Rīgas Doma baznīca. Pēc ordinēšanas. Otrais no labās - Gulbenes luterāņu baznīcas mācītājs Atis Bambāns.

(Foto no A. Bambāna privātā albūma, laikraksts «Dzirkstele«.)
 
  Solvita og Gints Rochani er her fotograferet i deres nyetablerede salon, som er den første hydroterapeutiske salon i Gulbene, hvor patienter kan få undervandsmassage.

(Foto: Indra Jakuba, Gulbenes avis «Dzirkstele«.)
solvita_rocane_gints_rocans_pirmais_hidroterapeitiskais_salons_gulbenee Solvita un Gints Ročāni šeit ir nofotografēti viņu jaunatvērtajā salonā, kas ir pirmais hidroterapeitiskais salons Gulbenē. Šeit gulbenieši var saņemt zemūdens masāžu.

(Foto: Indra Jakuba, Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)
 
  I slutningen af juli fandt der på Gulbene Stadion en konkurrence sted i ridebanespringning, organiseret af den lokale sportsklub Grodi. Når man ser bort fra det internationale konkurrencer, er det den største hestesportskonkurrence i Letland.

(Foto: Indra Jakuba, Gulbenes avis «Dzirkstele«.)
gulbenes_stadions_zirgu_sacikstes Jūlija beigās Gulbenes stadionā notika šķēršļu pārvarēšanas sacīkstes zirgiem. Sacīkstes organizēja vietējais sporta klubs «Grodi«. Ja neskaita internacionālās sacīkstes, šīs ir lielākās zirgu sporta sacīkstes Latvijā.

(Foto: Indra Jakuba, Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)
 
 

Den Lokale Avis har udvidet interesseområdet. Ind i mellem vi vil bringe specielt udvalgte nyheder af almen interesse fra Gulbene, Thems venskabsby i Letland.

Den Lokale Avis har indledt samarbejde med Dzirkstele, som er abonnementsavis, der udkommer tre gange om ugen i Gulbene og omegn. Dzirkstele betyder “gnisten”, og ligesom Den Lokale Avis vil bringe nyheder fra Gulbene, vil Dzirkstele bringe nyheder fra Them Kommune.
Dzirkstele er en moderne avis, og udvekslingen af nyheder mellem de to aviser foregår elektronisk. Antra Kahr har fået til opgave at stå for oversættelse af nyhederne fra begge aviser.
Mange af beboerne i Them har været på besøg i Gulbene, ligesom Them også jævnligt får gæster fra Gulbene. Netop i disse dage har Them besøg af en delegation fra Gulbene og Lubana lutherske kirker.
Vi håber, at denne udveksling af nyheder vil være med til at udbygge kontakten mellem Gulbene og Them og være til glæde for de mennesker, der engagerer sig i dette arbejde.

I Gulbene Amt har der været en kampagne for byfornyelse omfattende både bygninger og omgivelser. Desuden har der været konkurrence om de flotteste gårde og de flotteste haver, og markedspladsen og centraltorvet er blevet renoveret.
Også gymnasiet i Gulbene er blevet renoveret. Renoveringen af skolen blev finansieret af Pasaules Banka (Verdens Bank), som gav 97.000 lati (ca. 1,2 millioner kroner) til formålet. Pengene blev brugt til reparationen af taget, udskiftning af vinduer, gulve samt isolation af vægge og nye vvs- og el-installationer.

I Jaungulbene, Gulbenes Amt, ved siden af Dzirnavu-dammen blev der i begyndelsen af august åbnet en arbejds- og adspredelseslejr “Matishi”, hvor 50 børn fra fattige familier fra Letlands hovedstad Riga opholdt sig i 12 dage. Der blev organiseret flere fritidsinteressergrupper, men fælles for alle børn var to timers daglig arbejde i den 3,5 ha store kartoffelmark. Som betaling for arbejdet vil børnenes familier få kartofler fra marken. I lejren arbejdede ti lærere.
Den største del af bygningsarbejdet blev betalt af fonden “Hjælpen til det lettiske land”, som blev etableret med det formål at servicere fattige børnefamilier i Letland.

Den 30. juli blev Gulbenes lutherske menigheds præst Atis Bambans ordineret i Rigas Domkirke.
Atis Bambans er i disse dage på besøg i Them.

I slutningen af juli fandt der på Gulbene Stadion en konkurrence sted i ridebanespringning organiseret af den lokale sportsklub “Grodi”. Når man ser bort fra de internationale konkurrencer, er det den største hesteeportskonkurrence i Letland.


«Den Lokale Avis« ir paplašinājusi savu interešu jomu. Tagad reizēm varēs lasīt arī vispārējas intereses jaunumus no Gulbenes, kas ir Temas sadraudzības pilsēta Latvijā.

«Den Lokale Avis« ir nodibinājusi sadarbību ar laikrakstu «Dzirkstele«, kas Gulbenē un tās apkaimē iznāk trīs reizes nedēļā un ir abonējams laikraksts. Savukārt, gluži tāpat kā «Den Lokale Avis« slejās varēs lasīt jaunumus no Gulbenes, arī «Dzirkstele« reizēm publicēs ziņas no Temas komūnas.
«Dzirkstele« ir moderna avīze, un ziņu apmaiņa starp abiem laikrakstiem noris elektroniski. Antrai Kārai ir uzticēts uzdevums pārtulkot ziņas no abām valodām.
Daudzi Temas iedzīvotāji ir bijuši Gulbenē, un arī temieši regulāri ielūdz pie sevis viesus no Gulbenes. Arī pašlaik, šajās dienās, Temā ciemojas delegācija no Gulbenes un Lubānas luterāņu draudzēm.
Mēs ceram, ka šī jaunumu apmaiņa būs vēl viens veids kā stiprināt sakarus starp Gulbeni un Temu un iepriecinās tos ļaudis, kas piedalās šajā darbā.


Gulbenes rajonā norisinājās kampaņa par pilsētas atjaunošanu, iekļaujot gan ēkas, gan to apkārtni. Bija arī sacensības par skaistāko lauku sētu un koptākajiem dārziem. Arī tirgus laukums un centrālais laukums nu ir atjaunoti.
Izremontēta ir arī Gulbenes Ģimnāzija. Skolas remontu finansēja Pasaules Banka, kas šim nolūkam atvēlēja 97.000 latu (apm. 1,2 miljoni kronu). Nauda tik izlietota jumta labošanai, logu un grīdu nomaiņai, sienu izolēšanai un jaunu ūdensapgādes un elektrisko instalāciju ierīkošanai.

Augustā Gulbenes rajona Jaungulbenes ciemā, blakus Dzirnavu dambim tika atvērta darba un atpūtas nometne «Matīši«, kur 50 bērni no mazturīgām Latvijas galvaspilsētas Rīgas ģimenēm uzturējās 12 dienas. Šeit tika organizētas vairākas brīvā laika pavadīšanas interešu grupas, taču visiem bērniem kopīgs bija ikdienas divu stundu darbs 3,5 ha lielajā kartupeļu laukā. Kā samaksu par darbu bērnu ģimenes saņems šajā laukā izaudzētos kartupeļus. Nometnē strādāja arī desmit skolotāji. Lielāko daļu celtniecības darbu izmaksu sedza fonds «Palīdzība Latvijas Zemei«, kas tika nodibināts ar mērķi palīdzēt mazturīgām ģimenēm ar bērniem Latvijā.

30. jūlijā Gulbenes luterāņu draudzes mācītājs Atis Bambāns tika ordinēts Rīgas Doma baznīcā.
Šajās dienās Atis Bambāns viesojas Temā.

Jūlija beigās Gulbenes stadionā notika šķēršļu pārvarēšanas sacīkstes zirgiem. Sacīkstes organizēja vietējais sporta klubs «Grodi«. Ja neskaita internacionālās sacīkstes, šīs ir lielākās zirgu sporta sacīkstes Latvijā.