dansk_flag

  lettisk_flag  
Borgmesterbesøg fra Gulbene i Them   Gulbenes mēra vizīte Temā  

Besøg på rådhuset i Silkeborg onsdag d. 3. november 2010.


På fotoet ses fra venstre: formanden for Forening for Venskabsbysam-
arbejdet Them-Gulbene Jens Muff Hansen, Silkeborg Kommunes borgmester Hanne Bæk Olsen, Gulbene Storkommunes borgmester Sandra Daudzina og ansvarlig for Gulbenes internationale forbindelser Guna Svika.

(Foto: Torben Kahr)


Tikšanās Silkeborgas rātsnamā trešdien, 2010. gada
3. novembrī.


No kreisās: Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības priekšsēdētājs Jens Mufs Hansens, Silkeborgas komūnas mērs Hene Beka Olsena, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa un Gulbenes novada atbildīgā par internacionālajiem sakariem Guna Švika.

(Foto: Torbens Kārs)
Jakob Muff Hansen, Frederik Bülow og Thomas Lund optræder ved mødet på Medborgerhuset Toftebjerg.

(Foto: Torben Kahr)
jakob_muff_hansen_frederik_bulow_thomas_lund_medborgerhuset_toftebjerg Jakobs Mufs Hansens, Frederiks Būlovs un Tomass Lunds uzstājas sapulcē Toftebjāu Tautas namā.

(Foto: Torbens Kārs)
På Himmelbjerget.

Fra bjergtoppen er der et storslået udsigt over Silkeborgsøerne. Men ikke kun det.
Området har årevis været brugt som nationalt samlingssted. På toppen af det 147 m høje Himmelbjerg er der rejst et tårn til minde om Frederik den Syvende, der i 1845 underskrev Grundloven.

På billedet fra venstre: Sandra Daudzina, Jørgen Ballegaard, Guna Svika.

(Foto: Antra Kahr)
paa_himmelbjerget_sandra_daudzina_jorgen_ballegaard_guna_svika Uz Himmelberga.

No kalna virsotnes paveras lielisks skats uz Silkeborgas ezeriem. Taču - kas arī svarīgi: šis kalns gadu gadiem ir bijis tautiskas sanākšanas vieta. 147 m augstā Himmelberga virsotnē par godu Frederikam Septītajam ir uzcelts piemiņas tornis, jo šis karalis 1845. gadā parakstīja Dānijas Konstitūciju.

Attēlā no kreisās: Sandra Daudziņa, Jorgens Belego un Guna Švika.

(Foto: Antra Kahr)

FB "Gulbene 2005" efter den definitive sejr.

Gulbenes fodboldhold har i år vundet 1. division og er rykket op i den lettiske superliga. I den forbindelse har vi ønsket at der kunne arrangeres en venskabskamp mellem SIF og Gulbenes hold.
Forslag om dette er sendt til SIF.

(Foto: Gatis Bogdanovs, avis "Dzirkstele")

f_b_gulbene_divtukstosh_pieci_pec_uzvaras FB "Gulbene 2005" pēc izšķirošās uzvaras.

Gulbenes futbola komanda «Gulbene 2005« šogad uzvarēja 1. līgā, un nu ir iekļauta virslīgā. Šajā sakarībā esam vēlējušies noorganizēt sadraudzības spēli starp FB «Gulbene 2005« un SIF (Silkeborgas Sporta biedrības virslīgas futbola komandu). Ierosinājums ir nosūtīts SIF.

(Foto: Gatis Bogdanovs, laikraksts «Dzirkstele«)

 


Venskabsforeningen havde fra den 31. oktober til den 4. november  2010 besøg af Gulbene Storkommunens borgmester Sandra Daudzina og chefen for Informationsafdelingen Guna Shvika, der har ansvaret for Gulbenes internationale forbindelser.
Formålet med besøget var et møde med foreningens medlemmer, rundvisniung i Them og omegnen samt møde med Silkeborgs borgmester Hanne Bæk Olsen.
Gæsterne besøgte, sammen med foreningens bestyrelsesmedlem Niels Uldall-Jessen, Frisholm Skole i Them, hvor den nye, initiativrige og energiske inspektør Janne Mylin viste rundt i lokalerne og fortalte om nyheder på skolen. Senere tog beskæftigelseskonsulent Gitte Hansen gæsterne på rundvisning på Toftevang og fortalte om ældrepleje i kommunen og på plejecentret.
Sandra Daudzina og Guna Svika besøgte også børnehaven, skolen og klubben i Gjessø, hvor  børnehavepædagog Bente ... og skolens viceinspektør Jens Møller viste rundt og fortalte om disse tre institutioner, der fungerer som en enhed og på den måde gør samarbejdet lettere.
Begge gæster så også Them Kirke, hvor Niels Uldall-Jessen, der er pensioneret præst, fortalte om kirkens historie.
Idet både Sandra Daudzina og Gunta Svika for første gang var i Them, ville vi gerne vise dem vores flotte natur og seværdigheder. Derfor tog foreningens medlem, tidligere historie- og geografilærer Jørgen Ballegaard gæsterne på tur til flere steder i Them og omegnen, der har historisk eller kulturel interesse.
Sandra Daudzina og Guna Svika besøgte også Silkeborg Rådhus, hvor de blev modtaget af  borgmester Hanne Bæk Olsen, der tog gæsterne på rundvisning i rådhuset og fortalte om byrådets arbejde. Begge borgmestre benyttede muligheden for at fortælle om og sammenligne forhold i Silkeborg og Gulbene.
På foreningsmødet i Medborgerhuset Toftebjerg fremlagde
Gulbenes borgmester og chefen for Informationsafdeling en meget interessant og overskuelig beskrivelse af Gulbenes nuværende udvikling. Informationen blev fulgt med stor interesse. På mødet blev der også talt om  konkret samarbejde i fremtiden, hvad angår kultur, sport og turisme.
Bryrup Amatørteater og forenings medlemmer blev inviteret af Sandra Daudzina og Gulbene Folketeatrets instruktør Edite Silkena til international festival for amatørteatre og blæseorkestre ”Hepenings 2011”, der  foregår i Gulbene den 26.-29. maj. Edite Silkena besøgte kort før jul sidste år Them og mødtes da med Bryrup Amatørteatrets skuespillere. Amatørteatret inviteres til festivalen som deltager.
Forenings medlemmer blev desuden inviteret til sankthansfest i Gulbene d. 22. juni den kommende sommer.
Gulbenes fodboldhold «Gulbene 2005« har i år vundet 1. division og er rykket op i den lettiske superliga. I den forbindelse har vi ønsket at der kunne arrangeres en venskabskamp mellem SIF og Gulbenes hold.
Forslag om dette er sendt til SIF.
Forenings bestyrelsesmedlem Erling Birkbak er i gang med at organisere turisttur til Gulbene (og Letland som helhed) i sommeren 2011. Alle interesserede i en rejse kan kontakte Erling på e-mail her.
Jakob Muff Hansen, Frederik Bülow og Thomas Lund spillede spændende jazz ved mødet på Medborgerhuset og fik stort bifald af publikum.

  No 2010. gada 31. oktobra līdz 4. novembrim Temā ciemojās Gulbenes novada padomes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa un novada Informatīvās nodaļas vadītāja, atbildīgā par internacionālajiem sakariem Guna Švika.
Brauciena mērķis bija tikšanās ar biedrības locekļiem, iepazīšanās ar Temu un tās apkārtni, kā arī tikšanās ar Silkeborgas Komūnas mēru Heni Beku Olsenu.
Ciemiņienes, kopā ar biedrības padomes locekli Nilsu Uldēlu Jesenu, apmeklēja Temas Frīsholmas skolu, kur jaunā, iniciatīvas bagātā un enerģiskā skolas direktore Jane Mjulīn izrādīja mācību kabinetus un pastāstīja par jauninājumiem skolā. Pēc tam komūnas nodarbinātības konsultante Gite Hansena izrādīja Toftevanga veco ļaužu centru Temā un pastāstīja par šo ļaužu aprūpi valstī un šajā centrā.
Sandra Daudziņa un Guna Švika paviesojās arī Gjeso bērnudārzā, skolā un klubā, kur audzinātāja Bente ... un Gjeso skolas direktora vietnieks Jenss Millers izrādīja telpas un pastāstīja par šīm trim iestādēm, kas veido vienotu kompleksu, tādejādi atvieglojot to savsatrpēju sadarbību.
Abas ciemiņienes pabija arī Temas baznīcā, kur Nilss Uldēls-Jesens, kas ir pensionēts mācītājs, pastāstīja par baznīcas vēsturi.
Par cik abas gulbenietes Temā bija pirmo reizi, vēlējāmies viņām parādīt arī šejienes skaisto apkārtni. Tā nu biedrības locekļa, bijušā vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Jorgena Belego vadībā ceļš veda uz vairākām ar Temas un tās apkārtnes vēsturiun kultūru saistītām vietām.
Sandra Daudziņa un Guna Švika tikās arī ar Silkeborgas Komūnas mēru Heni Beku Olsenu, kas izrādīja Silkeborgas Rātsnamu un pastāstīja par rātes darbu. Abas novadu vadītājas varēja pārspriest un salīdzināt darba īpatnības Silkeborgā un Gulbenē.
Gulbenes novada priekšsēdētāja un Informatīvās nodaļas vadītāja bija sagatavojušas ļoti interesantu un pārskatāmu priekšlasījumu par Gulbenes pašreizējo attīstību, ko Toftebjāu Tautas namā ar interesi noklausījās sanākušie sadraudzības biedrības locekļi. Sapulcē tika runāts arī par konkrētu sadarbību nākotnē - kultūras, sporta un tūrisma jomās. Bryrupas Amatierteātris un biedrības locekļi saņēma ielūgumu no Gulbenes novada domes vadītājas Sandras Daudziņas un Gulbenes Tautas teātra režisores Edītes Siļķēnas, kas pagājšgad īsi pirms Ziemsvētkiem ciemojās Temā un iepzinās ar Bruirupas Amatierteātra ļaudīm. Bruirupas teātris tiek ielūgts uz Starptautisko amatierteātru un pūtēju orķestru festivālu «Hepenings 2011« kā festivāla dalībnieks. Festivāls notiks Gulbenē, nākošā gada 26.-29. maijā.
Biedrības locekļi tika uzaicināti paviesoties Gulbenē arī nākamgad 22. jūnijā un pavērot, kā Latvijā tiek svinēti Jāņi.
Gulbenes futbola komanda «Gulbene 2005« šogad uzvarēja 1. līgā, un nu ir iekļauta virslīgā. Šajā sakarībā esam vēlējušies noorganizēt sadraudzības spēli starp FB «Gulbene 2005« un SIF (Silkeborgas Sporta biedrības virslīgas futbola komandu). Ierosinājums ir nosūtīts SIF.
Biedrības padomes locekļa Ērlinga Bierkbaka vadībā tiek organizēts tūrisma brauciens uz Gulbeni, (un Latviju vispār) 2011. gada vasarā.
Interesenti var pieteikties Ērlingam pa e-pastu šeit.
Jakobs Mufs Hansens, Frederiks Būlovs un Tomass Lunds uzstājās sapulcē Toftebāju tautas namā ar aizraujošu džezu, nopelnot publikas atzinību.