dansk_flag_rollover

Delegation fra Gulbene Byråd i Them
(Torben Kahr, DIXIT, til Den Lokale Avis 11.03.98)

Gulbenes domes delegācija Temā
(Torbens Kārs, DIXIT, «Den Lokale Avis«,11.03.98.)

lettisk_flag_rollover  
         
 

Billedet her er taget under besøget på Forsorgshjemmet Godrum. Bagest fra venstre ses forstander Eigil Lyhne fra Godrum, borgmester Bent Braüner, kommunaldirektør Ove Bæk Nielsen og borgmester Martins Kokars. I forreste række ses tolken Antra Kahr, Them, Gulbene byrådsmedlem Dagmara Gmireka, socialinspektør Anita Sirma og byrådsmedlemmer Vija Chakare, Ruta Vilcina og Nikolajs Stepanovs.

(Foto: Torben Kahr)forsorgshjemmet_godrum_eigil_lyhne_bent_brauner_ove_baek_nielsen_martins_kokars_antra_kahr_them_gulbene_dagmara_gmireka_anita_sirma_vija_cakare_ruta_vilcina_nikolajs_stepanovs

Foto ir uzņemts pie Godrumas Aprūpes Nama. Aizmugurē no kreisās redzams nama vadītājs Aigils Lūne,Temas mērs Bents Broiners, komunāldirektors Ōve Beks Nilsens un Gulbenes domes priekšsēdētājs Mārtiņš Kokars. Pirmajā rindā no kreisās: tulks Antra Kāra no Temas, Gulbenes biroja locekle Dagmāra Gmireka, sociālās nodaļas vadītāja Anita Sirmā un biroja locekļi Vija Čakare, Ruta Vilciņa un Nikolajs Stepanovs.

(Foto: Torbens Kārs)

 
         
 

I sidste uge havde Them Kommune besøg af en delegation fra byrådet i Gulbene, som jo er Them Kommunes venskabsby i Letland.
Delegationen bestød af seks personer med borgmester Martins Kokars i spidsen.
Besøgen omhandlede primært to hovedområder, nemlig spørgsmål vedrørende forsyningsvirksomheder og, hvad kommunerne stiller op med svært belastede sociale elementer.
Gæsterne besøgte Silkeborg Kraftvarmværk, Erhvervsudviklingscentret og Icopal. Desuden var der besøg på Reva i Silkeborg og på forsorgshjemmet Godrum.
Spørgelysten var stor ved de forskellige besøg, og der blev truffet flere aftaler om nærmere kontakt, specielt med firmaet Icopal.
Besøget var det første efter borgmesterskiftet i Them Kommune, så denne gang var det Bent Braüner, der var vært for gæsterne.


Pagājušajā nedēļā Temas Komūnā viesojās domes delegācija no Gulbenes, kas ir Temas Komūnas sadraudzības pilsēta Latvijā. Delegācija sastāvēja no sešiem cilvēkiem un tās vadītājs bija mērs Mārtiņš Kokars.
Ciemiņus galvenokārt interesēja divas jomas - komunālo pakalpojumu uzņēmumi un tas, kā komūnas risina jautājumus attiecībā uz problemātiskiem sabiedrības locekļiem.
Delegācija apskatīja Silkeborgas Spēkstaciju, Uzņēmumdarbības veicināšanas centru un Icopal. Tika pabūts arī Revā (Silkeborgā) un Godrumas Aprūpes Namā.
Viesošanās gaitā ciemiņiem radās daudz jautājumu, un tika norunāti turpmāki sakari ar vairākiem uzņēmumiem, īpaši ar firmu Icopal.
Šī bija pirmā vizīte no Gulbenes pēc mēru maiņas Temas Komūnā, un šoreiz tas bija Bents Broiners, kas uzņēma viesus.