Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder,
så skrev til antra@kahrius.dk
  Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
Læge og sygeplejersker fra Gulbene i Silkeborg
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 27. september 1995)
  Ārsts un medmāsas no Gulbenes
Silkeborgā
(Torbens Kārs, Den Lokale Avis, 1995. gada 27. septembrī)
dansk_flag   lettisk_flag
Sygeplejerske Svetlana Sprudzane (til højre) er her på børneafdelingen sammen med en dansk kollega. I Gulbene arbejder Svetlana Sprudzane også på en børneafdeling.

(Foto: Antra Kahr)

svetlana_sprudzane_paa_silkeborg_centralsygehus Medmāsa Svetlana Sprudzāne (no labās) kopā ar dāņu kolēģi Silkeborgas Centrālās Slimnīcas bērnu nodaļā. Arī Gulbenē Svetlana strādā bērnu nodaļā.

(Foto: Antra Kāra)
Sygeplejerske Ieva Kozlovska (første fra højre) er meget interesseret i Silkeborg Centralsygehus’ moderne apparatur. På hospitalet i Gulbene er apparaturet ikke nær så moderne, og meget er særdeles nedslit.

(Foto: Antra Kahr)
ieva_kozlovska_paa_silkeborg_centralsygehus Medmāsa Ieva Kozlovska (pirmā no labās) ieinteresēta iepazīstas arSilkeborgas Centrālās Slimnīcas moderno aparatūru. Gulbenes slimnīcā aparatūra ne tuvu nav tik mūsdienīga, un esošā ir jau krietni nolietota.

(Foto: Antra Kāra)
Læge Andrejs Mednieks (stående fra venstre) iagttager her et mindre kirurgisk indgreb på Silkeborg Centralsygehus. Ud over at følge operationer på hospitalet er Andrejs Mednieks interesseret i indretning og administrativ ledelse af en kirurgisk afdeling.

(Foto: Antra Kahr)
andrejs_mednieks_paa_silkeborg_centralsygehus Ārsts Andrejs Mednieks (stāv, no kreisās) Silkeborgas Centrālajā Slimnīcā vēro mikroķirurģisku operāciju. Andreju interesē ne tikai pašu operāciju norise slimnīcā, bet arī tas, kā šeit notiek ķirurģiskās nodaļas administratīvā vadīšana.

(Foto: Antra Kāra)

I denne og næste uge er der besøg på Cetralsygehuset i Silkeborg fra Them Kommunes venskabsby Gulbene i Letland.
Efter samarbejde mellem Centralsygehuset, Them Kommune og ikke mindst Forbundet for Offentligt Ansatte i Silkeborg er det lykkedes at få en læge og to sygeplejersker, der til daglig arbejder på sygehuset i Gulbene, til Silkeborg.
Formålet med besøge er at give disse yngre medarbejdere mulighed for at danne sig et indstryk af, hvordan et moderne dansk sygehus fungerer.
Centralsygehuset har forberedt et udmærket individuelt program for de træ gæster.
Hospitalstandarden i Letland adskiller sig væsentligt fra standarden i Danmark. De træ gæster vil hver især opleve de specialområder i Silkeborg, som de til daglig er optaget af i Gulbene.
Lægen Andrejs Mednieks er kirurg, og han følger arbejdet på ortopædkirurgisk afdeling i Silkeborg. Udover at se, hvordan operationer her foregår, er det meningen, at han skal opleve, hvordan administrationen og indretningen af operationsafdelingen foregår i Silkeborg.
Sygeplejerske Ieva Kozlovska følger arbejdet på kirurgisk og intensiv afdeling.
Sygeplejerske Svetlana Sprudzane fungerer på børneafdelingen, på fødegangen, og hun skal også se, hvordan sundhedsplejen for småbørn fungerer.
De tre gæster, der alle er yngre medarbejdere, er udvalgt til dette besøg ud fra ønsket om at give den kommende generation af medarbejdere ved hospitalet i Gulbene nye impulser hjem til de kommende arbejde i Gulbene.
Opholdet i Silkeborg vil give megen inspiration, men de alt for knappe resurser i det lettiske hospitalssystem vil fortsat være den mest betydende negative forudsætning for Gulbene hospitals funktion.

Šajā un nākamajā nedēļā Silkeborgas Centrālajā Slimnīcā ciemojas mediķi no Temas sadraudzības pilsētas Latvijā - Gulbenes.
Savstarpēji sadarbojoties Centrālslimnīcai, Temas pašvaldībai un, it īpaši, Silkeborgas Valsts Darbinieku Apvienībai, ir izdevies uzaicināt uz Silkeborgu ārstu un divas medmāsas, kas ikdienā strādā Gulbenes Slimnīcā.
Šīs ciemošanās mērķis ir dot jauniešiem iespēju gūt priekšstatu par to, kā funkcionē moderna dāņu slimnīca.
Centrālslimnīca visiem trim ciemiņiem ir sagatavojusi atzīstamu individuālu programmu.
Slimnīcu standards Latvijā un Dānijā ļoti atšķiras. Visiem trim viesiem Silkeborgā īpaši paredzēts iepazīties ar tām jomām, ar kurās tiem ikdienā iznāk darboties Gulbenē.
Ārsts Andrejs Mednieks ir ķirurgs, un Silkeborgā viņš seko darbam ortopēdiskās ķirurģijas nodaļā. Andreju interesē ne tikai pašu operāciju norise, bet arī tas, kā šeit notiek ķirurģiskās nodaļas administratīvā vadīšana, un kāds ir operāciju telpu iekārtojums.
Medmāsa Ieva Kozlovska seko darbam ķirurģiskajā nodaļā un reanimācijā.
Medmāsa Svetlana Sprudzāne darbojas bērnu nodaļā un dzemdību nodaļā kā arī vēro, kā šeit noris zīdaiņu un mazo bērnu veselības aprūpe.
Visi trīs ciemiņi, kas gados vēl ir diezgan jauni, tika izvēlēti šim mācību braucienam ar mērķi dot Gulbenes Slimnīcas jaunajai paaudzei iespēju gūt jaunus impulsus un vēlēšanos gūto pieredzi izmantot savā turpmākajā darbā Gulbenē.
Uzturēšanās Silkeborgā dos lielu iedvesmu, taču latviešu slimnīcu ārkārtīgi ierobežotie resursi joprojām būs galvenais bremzējošais faktors Gulbenes slimnīcas darbībā.