dansk_flag_over

 

Om den ekstraordinære generalforsamling
den 20. november 2012


Par ārkārtas kopsapulci
2012. gada 20. novembrī


lettisk_flag_over

 

 
 
     
 

Til foreningens medlemmer,
den 2. december 2012

På den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 20. november blev det besluttet at videreføre foreningens virke, idet et flertal af de fremmødte medlemmer mente, at der fortsat er god mening i at holde forbindelse med de mennesker og institutioner, vi har lært at kende i Gulbene, ligeso der fra Gulbene fortsat er et ønske om at have venskabsforbindelse og sammarbejde med folk her i Them og omegn i Silkeborg Kommune. Dette har vi senest fået bekræftet ved invitationen til at deltage i konferencen "Active Communities for Exchange and Experience" i Gulbene i sommer, som vi desværre måtte melde afbud til.

På generalforsamlingen havde vi også et inspirerende møde med Torben Bæk Sørensen, som er formand for Dansk-Ungarsk Venskabsforening i Kjellerup. Denne forening har siden 1991 haft Venskabsbysamarbejde mellem Kjellerup og nu Silkeborg Kommune og Tiszaalpár og Kiskunfélégyháza Kommuner i Ungarn med forskellige kulturelle aktiviteter og gensidige udvekslingsbesøg – samt indsamling af brugt tøj, legetøj og handikaphjælpemidler til uddeling blandt folk i Ungarn.
Torben Bæk Sørensen mente, at der kan etableres et samarbejde mellem de to venskabsforeninger bl.a. om fælle projekter, der skal søges EU-midler til, ligesom vi kunne arrangere fælles rejser til vore respektive venskabsbyer.

Det har været nævnt, at Venskabsbyforeningen skulle indgå i et samarbejde med Kulturstafetten, idet de fleste udvekslingsbesøg de sidste år har været med indslag af musik og koncerter. Dette ønskede man dog ikke at engagere sig i fra Kulturstafettens side, men Medborgerhuset kan i sig selv være et godt samlingssted og udgangspunkt for aktiviteter som koncerter, møder og udstillinger i venskabsysamarbejdet mellem Them og Gulbene.

Antra og Torben Kahr, Jens Muff Hansen og Bente Christensen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter mange års indsats i foreningen, hvilket vi skylder dem stor tak for. De har alle givet udtryk for fortsat at ville medvirke i foreningens arbejde. På generalforsamlingen blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen, som derfor nu består af: Erling Birkbak, Søren Goldmann, Ove Hjorth, Bodil Juul Rasmussen og Niels Uldall-Jessen.

Bestyrelsen vil snarest tage kontakt til vore venner i Gulbene med henblik at få en drøftelse af det fortsatte venskabsbysamarbejde, ligesom vi gerne modtager forslag og ideer fra vore medlemmer til fortsat udvikling af venskabsforbindelsen.

Derfor beder vi også medlemmerne om at indbetale det årlige kontingent for 2012. Vi glæder os til igen i det nye år at mødes med gæster fra Gulbene, som kan fortælle eller på anden måde give os indtryk fra livet i Gulbene og i Letland.

Med venlig hilsen

BestyrelsenBiedrības locekļiem,
2012. gada 2. decembrī


Otrdien, 20. novembrī, ārkārtas kopsapulcē tika nolemts turpināt biedrības darbību, par cik vairākums ieradušos biedru uzskatīja, ka joprojām ir vērts uzturēt sakarus ar tiem cilvēkiem un institūcijām, ko esam iepazinuši Gulbenē, kā arī tādēļ, ka no Gulbenes joprojām ir jūtama vēlēšanās uzturēt sadraudzību un sadarbību ar ļaudīm no Temas un tās apkārtnes Silkeborgas komūnā. Par to liecina arī nesenais ielūgums piedalīties konferencē "Active Communities for Exchange and Experience" pagājšgad vasarā, uz kuru diemžēl bijām spiesti nosūtīt atteikumu.

Kopsapulcē bija arī iedvesmojoša tikšanās ar Torbenu Beku Sērensenu, kas ir Dāņu-Ungāru Sadraudzības Biedrības vadītājs. Sadraudzība noris starp Kjellerupu (tagad – Silkeborgas komūnu) un Tiszaalpár un Kiskunfélégyháza komūnām Ungārijā un ietver dažādus kultūras pasākumus un savstarpējas apmaiņas vizītes – kā arī lietota apģērba, rotaļlietu un invalīdu aprīkojuma vākšanu un izdalīšanu ļaudīm Ungārijā.
Torbens Beks Sērensens uzskata, ka varētu dibināt sadarbību starp abām Sadraudzības biedrībām, piemēram attiecībā uz kopīgiem projektiem, kuru realizēšanā nepieciešams meklēt līdzekļus ES, kā arī varētu organizēt kopīgus ceļojumus uz respektīvajām sadraudzības pilsētām.

Iepriekš tika minēts, ka mūsu sadraudzības biedrība varētu nodibināt sadarbību ar Kultūras Stafeti, par cik iepriekšējos gados lielākā daļa apmaiņas braucienu ir bijuši saistīti ar mūziku un koncertiem. Kultūras Stafete tomēr nevēlējās iesaistīties šādā sadarbībā, taču arī pats Tautasnams (Medborgerhuset) var būt laba sanākšanas vieta tādiem kopīgiem Temas un Gulbenes sadraudzības pasākumiemi kā koncerti, sapulces un izstādes.

Antra un Torbens Kāri, Jenss Mufs Hansens un Bente Kristensena pēc vairāku gadu darbības, par ko esam viņiem pateicīgi, vēlējās izstāties no biedrības vadības. Viņi visi izteica vēlēšanos joprojām piedalīties biedrības darbā. Kopsapulcē vadībā tika ievēlēti divi jauni locekļi, un jaunās vadības sastāvs tagad ir šāds: Ērlings Bierkbaks, Sērens Goldmens, Ōve Jōrts, Bōdila Jūla Rasmusena un Nilss Uldēls-Jesens.

Vadība drīzumā sazināsies ar mūsu draugiem Gulbenē ar nolūku apspriest turpmāko sadraudzību, un mēs labprāt pieņemsim ierosinājumus un idejas mūsu pilsētu sadraudzībā no biedrības locekļiem.

Sakarā ar to lūdzam biedrus iemaksāt ikgadējo biedrības naudu 2012. gadam. Mēs priecājamies arī nākamajā gadā tikties ar viesiem no Gulbenes, kas mums pastāstīs par vai arī kādā citādā veidā iepazīstinās ar dzīvi Latvijas pilsētā Gulbenē.

 

Ar draudzīgu sveicienu,

biedrības vadība

ī