Priekšsēdētāja ziņojums biedrības kopsapulcē 2010. gada 2. jūnijā


Biedrības darbība un sanāksmes
Pēdējā gada laikā ir bijuši vairāki sadraudzības pasākumi, kuros piedalījušies ciemiņi no Gulbenes.

Sanāksme par medībām un makšķerēšanu Latvijā
Pirmdien, 2009. gada 16. februārī pie mums ciemojās Vitauts Bošs un Jānis Naglis, kas pastāstīja par makšķerēšanu un medībām Gulbenē.

Tas bija aizraujošs vakars, uz kuru bija ieradušies 50 cilvēki. Tika rādīti foto un stāstīts par zivīm un daudzajiem medību zvēriem, ko iespējams medīt Latvijā: zaķiem, lapsām, mežacūkām, bebriem, jenotsuņiem, vilkiem, u.c. Daudziem klātesošajiem medības bija aizraušanās, un no viņu puses bija daudz jautājumu.

Abi ciemiņi dažas dienas pavadīja komūnas apkārtnē, tikās ar mūsu mēru, bija Saldūdens centrā «Aqua« un uzkāpa Himmelbergā. Bruirupas un Temas Mednieku biedrība bija noorganizējusi aizraujošu programmu, kurā tika iekļautas ekskursijas uz skrejošā medījuma šautuvi Jelundā, ciemošanās pie profesionāla dzīvnieku izbāzēja un medību ieroču veikala apskate. Jānim un Vitautam tika parādīta arī savvaļas dzīvnieku aprūpe mednieku biedrības priekšsēdētāja Hansa Skougo īpšumā, un makšķernieku biedrība bija noorganizējusi ekskursiju uz zivju audzētavu un žāvētavu Katrīnedālē.
Tika nodibināti laba sadraudzība starp medniekiem un makšķerniekiem, kas, varbūt attīstīsies arī tālāk. Rezultātā varbūt varētu būt runa par mednieku apmaiņas braucieniem.

Kopsapulce 2009. gada 27. maijā
Mūs apciemoja divas meitenes Juta Gargažina un Evelīna Maltavniece, kas uzstājās ar dziesmām. Abas meitenes Latvijā ir ļoti populāras, jo viņas ir guvušas vokālas uzvaras valsts mērogā. Tas bija jauks vakars, kas priecēja ar skanīgām dziesmām. Pie mums ciemojās arī Valtis Krauklis, kas pastāstīja par ekonomisko krīzi Latvijā un to, kā tā iespaido dzīvi Gulbenē.

Ziemsvētku pasākums 2009. gada decembrī
Uz decembra pasākumu pie mums ciemos bija Inese Stalidzāne, Edīte Siļķēna un Anita Birzniece, kas ar dziesmu un aktierspēles palīdzību rādīja latviešu Ziemsvētku tradīcijas. Viņas piedalījās arī Bruirupas Amatierteātra organizētajā Ziemsvētku pasākumā. Tas bija ļoti jautrs un aizraujošs vakars, ko dalībnieki piemin vēl joprojām. Bez tam ciemiņi piedalījās arī Sadraudzības biedrības pasākumā Tautas namā. Inese, Edīte un Anita sniedza nevien priekšnesumus, bet arī izstādīja nelielu Ziemsevētku tirdziņu, kurā bija rokdarbi no Latvijas.

Pārējās aktivitātes

Mēģinājām noorganizēt šaušanas sacensības starp Gulbenes un Temas medniekiem šeit, Temā. Tas neizdevās, iespējams, sakarā ar ekonomisko kīzi Latvijā..
Tika apspriestas iespējas noorganizēt vēl vienu tūrisma ceļojumu uz Latviju 2009. gadā, taču arī tas neizdevās, jo pieteicās pārāk maz cilvēku.
Arī šogad esam saņēmuši 20.000 kronu pabalstu no Silkeborgas pašvaldības. Tieši šie pašvaldības līdzekļi sastāda pamatkapitālu visu mūsu pasākumu organizēšanai.
Mēs gribam izmantot iespēju, lai vēlreiz pateiktos tiem daudzajiem biedrības locekļiem, kas atvēruši savas mājas ciemiņiem un bijuši aktīvi mūsu pasākumu dalībnieki.

Darbība nākotnē
Esam ielūgti uz sadraudzības partneru sanāksmi Gulbenes pašvaldībā 2010 gada 9-10. jūlijā, Mēs (Jenss Mufs, Sērens Goldmens un Nilss Uldēls) tiksimies ar jauno Gulbenes novada priekšsēdētāju Sandru Daudziņu un cilvēkiem no Krievijas, Polijas un Velsas. Notiks diskusijas grupās par turpmāko sadarbību, mūsu grupā būs arī Velsas delegācija un priekšsēdētāja.
Mēs savukārt vēlamies ielūgt Gulbenes novada priekšsēdētāju ciemos pie sevis un noorganizēt tikšanos ar mūsu mēru.
Pārējie nākamā gada pasākumi vēl tikai plānojami.
Mēs joprojām neesam atmetuši domu par jauna tūrisma ceļojuma organizēšanu nākotnē, ja biedrības locekļi to vēlēsies.