Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder eller kender personerne, der er på billederne uden at være nævnt, så skrev til antra@kahrius.dk   Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, vai arī Jūs pazīstat cilvēkus, kas gan ir attēlos, taču to vārdi nav minēti, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
 
dansk_flag   lettisk_flag

Gruppen fra Gulbene, der i den sidste uge har besøgt Them Kommune ses her sammen med Hans Holm under planlægningen af kulturens musikaktiviteter.
Fra venstre: Gulbene Kunstskoles direktør Silvija Skipsna, Them Musikskoles dorektør Hans Holm, kulturinspektør i Gulbene Donats Veiksans, Gulbene Børnemusikskoles leder Austra Veiksane, kulturugekoordinatør Ineta Meldere og Gulbene Historie- og Kunstmuseums direktør Valda Vorza.

(Foto: Torben Kahr)

silvija_skipsna_hans_holm_donats_veiksans_austra_veiksane_ineta_meldere_valda_vorza

Attēlā: grupa no Gulbenes, kas pagājšnedēļ viesojās Temas komūnā, kopā ar Hansu Holmu plāno kultūras nedēļas mūzikālo daļu.
No kreisās: Gulbenes Mākslas skolas direktore Silvija Šķipsna, Temas Mūzikas skolas direktors Hanss Holms, Gulbenes kultūras nodaļas vadītājs Donats Veikšāns, Gulbenes Bērnu Mūzikas skolas direktore Austra Veikšāne, kultūras nedēļas koordinatore Ineta Meldere un Gulbenes Vēstures un Mākslas muzeja direktore Valda Vorza.

(Foto: Torbens Kārs)

Kulturforvaltningen i Gulbene Amt i Letland har planlagt afholdelse af en dansk kulturuge i begyndelsen af maj måned 1997. I den forbindelse har en gruppe på fem personer besøgt Them Kommune ir den forløbne uge.

Formålet med besøget var at indsamle materiale og stifte bekendskab med dansk kultur og kulturudøvere i Them Kommune.
Them Kommune var vært ved besøget, hvor de lettiske gæster blev præsenteret for et varieret program lige fra formningsundervisning i kommunes skoler til besøg på kunstmuseerne i Silkeborg.
Den musikalske del blev der lagt stor vægt på, og musikskoleleder Hans Holm stod for overbringningen af nodestof med mere til de lettiske gæster.
En gruppe af lokale billedkunstnere havde møde med gæsterne, og et samarbejde blev etableret også på denne front.
Det er planen, at børn, unge og ældre i Gulbene Amt nu i den kommende vinter skal beskæftige sig med dansk kultur på mange måder. Folkedanserne skal danse danske danse efter koreografi fra Danmark. Sangkor skal synge danske sange, og der skal spilles dansk musik. Det kan allerede nu fortælles, at der i Gulbene under kulturugen vil blive en koncertaften, hvor der alene vil blive opført musik og sang skrevet af Kis og Hans Holm, men udført af Gulbenes forskellige musikgrupper og kor.
Der vil blive kunstudstilling med værker fra kunstnere fra Them Kommune, og der vil muligvis også blive udstilling med arbejdende værksteder med lokal husflid udført af borgere fra Them Kommune.
Det er yderligere planen at sende et musikgruppe fra musikskolen og muligvis også et lille sangkor. Initiativgruppen fra Gulbene ser også gerne, at der kommer nogle folkedansere og viser danske danse.
Det Danske Kulturinstitut i Riga vil bistå ved kulturugen med planceudstillinger om Danmark, og den danske ambassadør i Riga har givet tilsagn om at besøge kulturugen.
Selvom der er tale om en dansk kulturuge, er det et klart ønske fra Gulbene, at kulturugen yderligere bidrager til venskabet mellem Gulbene og Them.
Kommunaldirektør Ove Bæk Nielsen er allerede i gang med at søge EU-midler til arrangementet, således at det forhåbentligt bliver muligt at hjælpe med tilskud til rejseomkostninger for dem, der vil deltage i kulturugen i Gulbene i maj 1997.
Fra arrangørernes side er der stadig åbent for yderligere gode ideer og forslag til kulturaktiviteter, der kunne indpasses i kulturugen. Man kan blot henvende sig med sine forslag.

Latvijas valsts Gulbenes rajona kultūras nodaļa plāno 1997. gada maija sākumā rīkot dāņu kultūras nedēļu. Šajā sakarībā pagājušndēļ piecu cilvēku liela grupa viesojās Temas komūnā.

Grupas viesošanās mērķis bija savākt materiālus un iepazīties ar dāņu kultūru un tās kopējiem Temas komūnā.
Uzņēmēji bija Temas pašvaldība, un latviešu ciemiņiem tika piedāvāta daudzveidīga programma no veidošanas nodarbībām komūnas skolās līdz Silkeborgas mākslas muzeju apmeklējumiem.
Uz plānošanas mūzikālo daļu tiek likts īpašs uzsvars, un mūzikas skolas direktors Hanss Holms latviešu viesiem iedeva notis un citus materiālus.
Arī vietējo gleznotāju grupai bija tikšanās ar viesiem, un arī šajā jomā tika nodibināta sadarbība.
Tiek plānots, ka nākamā ziemā Gulbenes rajona bērni, jaunieši un vecākā gadagājuma ļaudis dažādos veidos iepazīs dāņu kultūru. Tautas deju kopas mācīsies dāņu dejas, kuru horeogrāfija tiks atsūtīta no Dānijas. Koris dziedās dāņu dziesmas, un tiks spēlēti dāņu skaņdarbi. Jau tagad zināms, ka Gulbenē kultūras nedēļas laikā būs koncerts, kurā tiks spēlēti tikai Kisas un Hansa Holmu rakstītie skaņdarbi un dziedātas viņu dziesmas, pie kam izpildītāji būs dažādi Gulbenes mūzikas kolektīvi un koris.
Būs arī Temas mākslinieku darbu izstāde kā arī izstāde-darbnīca, kurā rokdarbus rādīs ļaudis no Temas komūnas.
Tiek plānots, ka varētu sūtīt uzstāties arī orķestri no mūzikas skolas un varbūt arī nelielu kori. Gulbenes iniciatoru grupa vēlas, lai uz šo nedēļu ierastos arī kāda tautas deju kopa un uzstātos ar dāņu dejām.
Dāņu Kultūras Institūts Rīgā palīdzēs sarīkot planšetizstādi par Dāniju, un uz kultūras nedēļu no Rīgas ir apsolījis ierasties arī Dānijas vēstnieks.
Lai gan runa iet par dāņu kultūras nedēļu, gulbenieši izsaka skaidru vēlēšanos, ka šai nedēļai jākalpo sadraudzības veicināšanai starp Gulbeni un Temu.
Municipāldirektors Ove Beks Nilsens šim pasākumam jau meklē naudu no ES, lai būtu iespējams palīdzēt apmaksāt ceļojuma izdevumus tiem, kas 1997. gada maijā piedalīsies kultūras nedēļā Gulbenē.
Organizētāji joprojām ir gatavi pieņemt jaunas, labas idejas un interesantus priekšlikumus par dažādiem pasākumiem kultūras nedēļai. Nāciet droši klajā ar saviem ierosinājumiem!