Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder eller kender personerne, der er på billederne uden at være nævnt, så skrev til antra@kahrius.dk   Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, vai arī Jūs pazīstat cilvēkus, kas gan ir attēlos, taču to vārdi nav minēti, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
 
dansk_flag   lettisk_flag

Under sygeplejerske Zenija Priedeslaipas arbejde på fødselsafdelingen i Silkeborg mødte hun denne dejlige nyfødte baby, som forresten hedder Stephanie, er fra Toftevanget 16 i Them, og hvis mor hedder Anette Frydenlund Pedersen.

(Foto: Torben Kahr)

staphanie_frydenlund_pedersen_zenija_priedeslaipa_silkeborg_centralsygehus

Medmāsa Ženija Priedeslaipa, strādājot Silkeborgas slimnīcas dzemdību nodaļā, sastapās arī ar šo jauko zīdainīti, ko, starpcitu, sauc Stefānija, un kas dzīvo Temā, Toftevangeta ielā 16, un kuras mammu sauc Anete Frūdenlunda Pedersena.

(Foto: Torbens Kārs)

Som en udløber af venskabsbysamarbejdet mellem Them Kommune og Gulbene i Letland er der nu en spændende aktivitet i gang. Chefsygeplejerske Margot Madsen fra Silkeborg Centralsygehus, der i foråret besøgte Gulbene sammen med en kommunal delegation, har fået arrangeret det således, at en del af det udstyr, der er blevet til overs ved nedlæggelsen af Fødselsstiftelsen i Århus, nu kan sendes til Gulbene. Desuden donerer Silkeborg Centralsygehus også et ultralydanlæg.
For at personalet på hospitalet i Gulbene skal få mest muligt ud af udstyret, har den ledende sygeplejerske fra Gulbene Hospital været i på studieophold i Silkeborg, hvor hun har set på anvendelsen af hospitaludstyr. Hun har besøgt Fødselsstiftelsen og selv har deltaget i udvælgelsen af det udstyr, der bedst kunne anvendes i Gulbene.
Samarbejdet på Silkeborg Centralsygehus under besøget blev afhjulpet professionelt, idet hospitalet aktuelt har ansat en lettisk læge, der kunne bistå med oversættelser, m.m.
Lige nu er der ved at blive udarbejdet dokumenter, så transporten over landegrænser af udstyret kan finde sted uden omkostninger til told, m.m.
Det er planen, at der skal sendes en 40-fods container pakket med meget forskelligt hospitalsinventar og -udstyr.

Patlaban notiekošās aktivitātes ir vēl viens posms Temas komūnas un Latvijas pilsētas Gulbenes sadraudzībā.
Silkeborgas Centrālās slimnīcas virsmāsa Margota Masena, kas pagājušajā pavasarī ciemojās Gulbenē Temas pašvaldības delegācijas sastāvā, ir parūpējusies, lai nupat slēgtā Orhusas Dzemdību nama iekārtas varētu tikt nosūtītas uz Gulbeni. Piedevām Silkeborgas Centrālā slimnīca ziedos Gulbenei ultrasonoru.
Lai Gulbenes slimnīcas personāls varētu iekārtas pilnībā izmantot, šīs slimnīcas virsmāsa pabija mācību komandējumā Silkeborgā, kur vēroja, kā ar tām tiek strādāts. Viņa devās līdzi uz Dzemdību namu un pati piedalījās tādu iekārtu izvēlē, kas vislabāk noderētu Gulbenes slimnīcā.
Sadarbība Silkeborgas Centrālslimnīcā norisa profesionālā līmenī, jo slimnīca patlaban ir pieņēmusi darbā latviešu ārsti, un viņa varēja prasmīgi palīdzēt gan ar tulkošanu, gan citādi.
Patreiz tiek kārtoti dokumenti, lai iekārtu transportēšana pāri robežām varētu notikt bez muitas maksas un citiem izdevumiem.
Tiek plānots, ka uz Gulbeni tiks nosūtīts 40-pēdu konteineris, pilns ar visdažādāko slimnīcas inventāru un iekārtām.