dansk_flag_rollover

Lettisk og dansk husflid og kunst
(Erik Andreassen, Den Lokale Avis 05.05.2004)

Latviešu un dāņu rokdarbi un māksla
(Ēriks Andrēasens, Den Lokale Avis 05.05.2004)

lettisk_flag_rollover

 
         
 
Husflidsudstilling - Rokdarbu izstāde    
         
 

Letlands ambassadør i Danmark Indulis Berzins åbnede husflidsudstillingen på Them Rådhus.
På billedet: Indulis Berzins med frue Ilze Gelnere.

(Foto: Torben Kahr)

 

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_aabning_af_husflidsudstillingen_paa_them_raadhus_indulis_berzins

Rokdarbu izstādi Temas rātsnamā atklāja Latvijas vēstnieks Dānijā Indulis Bērziņš. Attēlā: Indulis Bērziņš ar kundzi Ilzi Gelneri

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Laura Abolina underholdt på kokle, da udstillingen på Rådhuset blev åbnet.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabningen_af_husflidsudstillingen_paa_them_raadhus_laura_abolina

Laura Āboliņa ievadīja izstādi ar skaistu kokles spēli.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Lederen for husflidsgruppen «Sagsha« Biruta Visnevska holdt en velkomsttale og takkede for muligheden at komme og vise lettiske husflidstraditioner. .
I baggrunden: ?, Sandra Dikmane, Anna Hedegaard Nielsen og Bodil Brøndum.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_aabning_af_husflidsudstilling_i_them_them_raadhus_biruta_visnevska_bodil_brondum_anna_hedegaard_nielsen_mm

Tautas Daiļamata studijas «Sagša« vadītāja Biruta Višņevska uzrunāja apmeklētājus un pateicās par iespēju parādīt latviešu rokdarbu tradīcijas.
Aiz B. Višņevskas: ?, Sandra Dikmane, Anna Hedegō Nilsena un Bodila Bronduma.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Biruta Visnevska delte ud til de danske husflidsfolk flotte, vævede bogmærker som minde fra Letland og deres gruppe.
På billedet: Biruta Visnevska og Karen Andersen.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_aabning_af_husflidsudstilling_i_them_them_raadhus_biruta_visnevska

Biruta Višņevska dāņu kolēģēm atmiņai no Latvijas un savas grupas dāvina skaistas, austas grāmatzīmes.
Attēlā: Biruta Višņevska un Kārena Andersena.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Også Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs sagde en tale ved udstillingens åbning.
På billedet fra venstre: Nikolajs Stepanovs, ambassadør Indulis Berzins med frue Ilze Gelnere, Heidi Hansen, Antra og Torben Kahr. I baggrunden skimtes gruppen "Ligo", der deltog i åbningen af udstillingen med nogle flotte, gamle lettiske folkesange.

(Foto: ?)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_aabning_af_husflidsudstilling_i_them_them_raadhus_nikoljs_stepanovs_indulis_berzins_ilze_gelnere_heidi_hansen_antra_kahr_torben_kahr

Arī Gulbenes domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs uzrunāja klātesošos.
Attēlā no kreisās: Nikolajs Stepanovs, vēstnieks Indulis Bērziņš ar kundzi Ilzi Gelneri, Haidi Hansena, Antra un Torbens Kāri. Aizmugurē nedaudz redzama folkloras kopa «Līgo«, kas piedalījās izstādes atklāšanā ar skaistām, senām latviešu tautas dziesmām.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

I forgrunden: Thems borgmester Torben Hansen og Antra Runcha fra "Sagsha".

(Foto: Erik Andreassen)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_aabning_af_husflidsudstilling_i_them_them_raadhus_torben_hansen_biruta_visnevska_irina_zeibarte_antra_sprudzane

Priekšplānā - Temas mērs Torbens Hansens un Antra Runča no «Sagšas«.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Fra den danske side var det (fra venstre) Bodil Brøndum, Anna Hedegaard Nielsen og Karen Andersen, der søgede for husflidsudstillingen på Them Rådhus.
Her er de fotograferet ved forberedelserne før venskabsugen.

(Foto: Antra Kahr)

bodil_brondum_anna_hedegaard_nielsen_karen_andersen

No dāņu puses par izstādi Temas rātsnamā rūpējās (no kreisās): Bodila Bronduma, Anna Hedegō Nilsena un Kārena Andersena. Šeit visas trīs rokdarbnieces ir nofotografētas, gatavojoties draudzības nedēļai.

(Foto: Antra Kāra)

 
 

Samarbejdet mellem Them og Gulbene er allerede 12 år gammel, og mange folk fra Them har undertiden været i Gulbene og fået venner der. Også Anna Hedegaard Nielsen og Karen Andersen, der ses her sammen med den lettiske husflidsgruppe.
Fra venstre i første række: Anna Hedegaard Nielsen, Anita Vaska, Laimdota Kliesmete, Biruta Vishnevska og Antra Runcha. I anden række ses Karen Andersen.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_aabning_af_husflidsudstilling_i_them_them_raadhus_anna_hedegaard_sagsa_karen_andersen_mm

Draudzība starp Temu un Gulbeni pastāv jau 12 gadus, un šajā laikā daudzi temieši ir ciemojušies Gulbenē un ieguvuši tur draugus. To starpā arī Anna Hedegō Nilsena un Kārena Andersena, kas šeit redzamas kopā ar latviešu rokdarbniecēm.
Pirmajā rindā no kreisās: Anna Hedegō Nilsena, Anita Vaska, Laimdota Kliesmete, Biruta Višņevska un Antra Runča. Otrajā rindā - Kārena Andersena.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Karen Andersen viser ?? til Antra Runcha fra Gulbenes "Sagsha". Anna Hedegaard Nielsen og Bodil Brøndum (til venstre fra Karen Andersen) deltager i samtalen.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_aabning_af_husflidsudstilling_i_them_them_raadhus_karen_andersen

Kārena Andersena rāda Gulbenes «Sagšas« kolēģei Antrai Runčai /// ko???? ///. Sarunā piedalās Anna Hedegō Nilsena un Bodila Bronduma (pa kreisi no Kārenas Andersenas).

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Gulbene byrådsmedlem og Gulbene Historie- og Kunstmuseums konservator Irina Zeibarte havde lavet en flot planseudstilling om Gulbenes historie i rådhusets indgangsparti.

(Foto: Erik Andreassen)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_aabning_af_husflidsudstilling_i_them_them_raadhus_irina_zeibarte_udstilling_om_gulbene

Gulbenes domes locekle un Gulbenes Vēstures un mākslas muzeja fondu glabātāja Irīna Zeibārte Temas rātsnama vestibilā bija sagatavojusi lielisku planšetizstādi par Gulbenes vēsturi.

(Foto: Torbens Kārs)

 
    Kunstudstilling - Mākslas izstāde    
 

Også kunstudstillingen på Toftebjerg Medborgerhus i Them blev åbnet af ambassadøren Indulis Berzins, som udtrykte beundring for så mange, flotte og forskelligartede arbejder her på udstillingen.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabning_af_kunstudstillingen_i_toftebjerg_medborgerhus_letlands_ambassador_i_danmark_indulis_berzins

Vēstnieks Indulis Bērziņš atklāja arī mākslas izstādi Toftebjēu Tautas namā Temā. Vēstnieks izteica apbrīnu par šeit izlikto daudzo un skaisto darbu daudzveidību.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Viggo Tyrrestrup, der havde bl.a. stået for venskabsugens logo, repræsenterede Them Kommunes kunstnere ved åbningen af udstillingen.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabning_af_kunstudstilling_i_toftebjerg_medborgerhuset_kunstneren_viggo_tyrrestrup

Temas māksliniekus izstādes atklāšanā pārstāvēja Viggo Tierstrups. V. Tierstrups ir arī draudzības nedēļas logo autors.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Gulbene Kunstskoles viceinspektor Sandra Dikmane sagde bl.a. i sin tale, at kunsten giver mulighed at kommunikere med medmennesket i et mere nuanceret sprog end det nogle gange er muligt med ord.

((Foto: Torben Kahr)

gulbenes_makslas_skolas_direktora_vietniece_dikmane_letviesu_danu_draudzibas_nedela_tema

Gulbenes Mākslas skolas direktores vietniece Sandra Dikmane savā runā minēja arī mākslas priekšrocību izteikt sajūtas niansētāk, nekā reizēm iespējams ar vārdiem.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Ieva Stalovska og Sabine Krilova fra Gulbene Musikskole optrædte både hver for sig og sammen ...

(Foto: Torben Kahr)

latviesu_danu_kulturas_nedela_tema_makslas_izstades_atklasana_gulbenes_muzikas_skolas_audzeknes_ieva_stalovska_un_sabine_krilova

Gulbenes Mūzikas skolas audzēknes Ieva Stalovska un Sabīne Krilova uzstājās gan kopā, gan atsevišķi ....

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

... og fik et stort bifald af publikum.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabningen_af_kunstudstilling_i_toftebjerg_medborgerhus_publikum_ieva_stalovska_sabine_krilova

... un saņēma skaļus publikas applausus.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Det samme gjorde også Gulbene Musikskoles unge violinister Zane Logina og Raitis Mednis.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabningen_af_kunstudstilling_i_toftebjerg_medborgerhus_zane_logina_raitis_mednis

Tāpat darīja arī Gulbenes Mūzikas skolas jaunie vijolnieki Zane Logina un Raitis Mednis.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Her bliver Zane akkompagneret på klaver af Gulbene musikskoles lærer Lidija Musajeva, mens pigens violinpædagog Lucija Brice (sidende, i mørkerød bluse) følger sin elevs spil i baggrunden - sammen med Ruta Enika fra Gulbenes lokale TV - "Kanal 11".

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabningen_af_kunstudstilling_i_toftebjerg_medborgerhus_zane_logina_lidija_musajeva

Gulbenes Mūzikas skolas pedagoģe Lidija Musajeva spēlē pavadījumu Zanei, kamēr meitenes vijoļspēles skolotāja Lūcija Brice (tumši sarkanā blūzē) seko savas audzēknes priekšnesumam no skatuves dibenplāna - kopā ar Rūtu Eniku no Gulbenes vietējās TV «Kanāls 11«.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Her har vi allerede en ældre og endnu dygtigere elev fra Gulbene Aiga Plesanova, der også optrådte ved udstillingen. Hendes kunnen i det klassiske pianospil var virkeligt enestående.

(Foto: Torben Kahr)

latviesu_danu_draudzibas_nedela_tema_gulbenes_muzikas_skolas_audzekne_aiga_plesanova

Šeit, spēlējot izstādes atklāšanā, redzama jau vecāka un vēl prasmīgāka skolniece no Gulbenes - Aiga Plešanova.Viņas klasiskā klavierspēle jau liecināja par ievērojamu varēšanu.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Jakob Muff Hansen fra Them Musikoskole viste lige så stor kunnen i jazz og improvisation.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabningen_af_kunstudstilling_i_toftebjerg_medborgerhus_jakob_muff

Savukārt Temas Mūzikas skolas pārstāvis Jakobs Mufs Hansens pārsteidza ar tikpat lielu varēšanu džezā un improvizācijā.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Og her males den grimme ællings forvandling i fuld udblæsning - alle, der deltog ved åbningen af udstillingen var inviteret at vise sin kreativitet. Arbejderne vil blive brugt til en stor fællesbillede ved fejring af Letlands indtræden i EU d. 1. maj.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_faellestegning

Bet šeit pilnā sparā tiek attēlota neglītā pīlēna pārvēršanās gulbī, - visi izstādes atklāšanas dalībnieki tika uzaicināti rādīt savu radošo pieeju. Darbi vēlāk tiks apvienoti kopīgā gleznā, ko izstādīs 1. maijā - svinot Latvijas iestāšanos ES.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Selvfølgelig heller ikke både borgmesterkollegaer Nikolajs Stepanovs og Torben Hansen kunne frasige sig muligheden, så efter havde fået beskyttende kitler over habitterne, deltog de flittigt i kreativiteterne.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i _them_faellestegning_torben_hansen_nikolajs_stepanovs

Protams, ka arī abi kolēģi-mēri Nikolajs Stepanovs un Torbens Hansens nelaida garām šo izdevību, un, uzvilkuši svinīgajiem uzvalkiem virsū baltus halātus, cītīgi nodevās radošajam darbam.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Den "ansvarlige" for fællesbilledets kreation - kunstneren Lars Ringgaard (til venstre) - søger, at der er farve nok til Torben Hansens maleri.

(Foto: Torben Kahr)

Atbildīgais« par kopbildes tapšanu - mākslinieks Lārss Ringō (pa kreisi) - rūpējas, lai Torbena Hansena gleznojumam nepietrūktu krāsas.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Der var rigtig mange flotte billeder på udstillingen. Der var både kopiarbejder af berømte kunstnere og originalmalerier, applikationer, montager, dimensionelle værker, og meget mere. Både repræsentanter fra Gulbene Kunstskole og eleverne fra Them Kommune havde virkelig vist sin kunnen og individuelle syn på verdenen.
På billedet ses Gulbene Kunstskole 14-årige elevs Darta Dikmanes maleri.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabningen_af_kunstudstilling_i_toftebjerg_medborgerhus_gleznojums_zirgs Izstādē bija ļoti daudz skaistu darbu. Te bija gan mācību nolūkā veiktas slavenu mākslnieku kopijas, gan oriģināldarbi, aplikācijas, montāžas, daudzdimensiālas kompozīcijas, un daudz kas cits. Gan Gulbenes Mākslas skoals pārstāvji, gan Temas komūnas skolnieki tiešām bija centušies parādīt katrs savu individuālo skatījumu uz pasauli.
Attēlā redzams darbs, ko gleznojusi Gulbenes Mākslas skolas 14 gadus vecā audzēkne Dārta Dikmane.

(Foto: Torbens Kārs)
 
 

Gulbene Kunstskoles elev Sanita Putnas stilleben med en græsker.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabningen_af_kunstudstilling_i_toftebjerg_medborgerhus_klusaa_daba_ar_kirbi

Gulbenes Mākslas skolas audzēknes Sanitas Putnas klusā daba ar ķirbi - darbs no izstādes Temā.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Gulbene Kunstskoles elev Rasma Pushpures aplikation.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_aabningen_af_kunstudstilling_i_toftebjerg_medborgerhus_aplikacija

Gulbenes Mākslas skolas audzēknes Rasmas Pušpures aplikācija.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Gulbene Kunstskoles elev Viktorija Timofejevas arbejde.

(Foto: Torben Kahr)

viktorijas_timofejevas_puke

Gulbenes Mākslas skolas audzēknes Viktorijas Timofejevas darbs.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Kære læser af denne side, hvis du har deltaget i denne udstilling og har fotos af billeder og andre kunstværker af Gulbenes eller Thems elever derfra, og du har ikke noget imod at låne dem til scanning eller overførsel til brug på denne side, skriv venligst til antra@kahrius.dk Udstillingen var meget spændende og mangesidig, og det kunne være godt at vise flere arbejder derfra.

  Cienījamo lasītāj, ja Jūs piedalījāties šajā izstādē, un Jums ir tur izstādīto Gulbenes vai Temas skolēnu darbu fotoattēli, kurus Jūs būtu ar mieru aizdot ieskanēšanai vai nosūtīt pa e-pastu lietošanai šajā lappusē, lūdzu, rakstiet antra@kahrius.dk Izstāde bija ļoti interesanta un daudzveidīga, tādēļ būtu labi, ja šeit varētu redzēt vairāk darbu no tās.  
 

Onsdag formiddag nåede Letlands ambassadør i Danmark Indulis Berzins at åbne både en husflids- og en kunstudstilling i Them, før han måtte haste til et møde i København.

Klokken 10 åbnedes en udstilling om husflid på Them Rådhus i byrådssalen. Her blev vist både gammelt lettisk og dansk håndværk. Indulis Berzins sagde bl.a., at han håbede, udstillingen kunne være med til at inspirere de yngre mennesker, så de smukke traditioner ikke døde ud. Letland var repræsenteret ved folkebrugskunstgruppen Sagsha, og der blev vist flot, gammelt håndværk med et nutidigt tilsnit. Mens man i Letland organiserer den slags aktiviteter, var de danske arbejder i høj grad at betegne som hobby-virksomhed, hvor de afhang af det enkelte persons engagement. Her var også ting, der vakte de lettiske gæsters interesse.
I Rådhusets indgangsparti var arrangeret en plancheudstilling, hvor man kunne orientere sig om Gulbene By.

Unge kunstnere
Blot en time senere åbnede ambassadøren en kunstudstilling på Toftebjerg Medborgerhus, hvor elever fra Gulbene Kunstskole viste nogle af deres arbejder. Også elever fra skoler i Them Kommune viste, hvad de kunne, og de blev en spændende udstilling, hvor man både kunne finde billeder skabt gennem fordybelse i f.eks. form og farveholdninger, og værker, der udsprang af øjeblikkets inspiration.
Det er vist aldrig før sket i Them Kommunes historie, at et andet lands ambassadør har åbnet to udstillinger indenfor en god time.


Trešdien priekšpusdienā Latvijas vēstnieks Dānijā Indulis Bērziņš pirms došanās uz steidzamu sanāksmi Kopenhāgenā paspēja atklāt rokdarbu un mākslas izstādesTemā.

Pulkstens desmitos Temas rātsnama zālē bija rokdarbu izstādes atklāšana. Šeit tika rādīti tautiskie latviešu un dāņu rokdarbi.
Indulis Bērziņš savā runā izteica cerību, ka izstāde varētu ieinteresēt un iedvesmot arī jauniešus un radīt viņos vēlmi nepazaudēt senās tradīcijas. Latviju pārstāvēja Tautas daiļamata studija «Sagša«, kas izstādīja skaistus, tradicionālos rokdarbus mūsdienu interpretācijā. Salīdzinot ar Latviju, kur ļaudis ar šāda veida interesēm mēdz apvienoties pulciņos, dāņu pieeja dēvējama kā individuāla nodošanās vaļaspriekam, kas atkarīga tikai no personīgā ieguldījuma. Taču bija darbi, kas izraisīja arī latviešu ciemiņu interesi.
Rātsnama vestibilā uz planšetēm bija izveidota izstāde par Gulbenes pilsētu un tās vēsturi.

Jaunie mākslinieki

Un jau pēc stundas vēstnieks atklāja mākslas izstādi Toftebjēu tautas namā, kur audzēkņi no Gulbenes Mākslas skolas piedalījās ar saviem darbiem. Arī Temas komūnas skolu audzēkņi rādīja, ko prot, un kopumā tā bija ļoti interesanta izstāde, kurā varēja vērot gan darbus, kas radušies, nesteidzīgas iedziļināšanās procesā izvēloties krāsu un formu kombinācijas, gan darbus, kas tapuši, pakļaujoties mirklīgai iedvesmai.
Šķiet, Temas komūnas vēsturē nekad iepriekš nav bijis gadījuma, ka citas zemes vēstnieks stundas laikā atklātu divas izstādes.