dansk_flag_rollover

Venskabsbysamarbejdet er vigtigt
(Erik Andreassen, Den Lokale Avis 05.05.2004)

Pilsētu sadraudzība ir svarīga
(Ēriks Andrēasens, Den Lokale Avis 05.05.2004.)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 

Formanden for Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene Jens Muff Hansen åbner venskabsugen.

(Foto: Torben Kahr)

aabning_af_lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_toftebjerg_medborgerhus_jens_muff_hansen_antra_kahr_jenses_aabningstale

Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības priekšsēdētājs Jenss Mufs Hansens atklāj draudzības nedēļu.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Alle i salen og på scenen synger den danske og den lettiske nationalsange. Her i første række fra venstre: Gulbene byrådsmedlem, Historie- og Kunstmuseums konservator Irina Zeibarte; Gulbene byrådsmedlem, Gulbenes Biblioteks direktør Antra Sprudzane, Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs, den lettiske ambassadør i Danmark Indulis Berzins med sin frue Ilze Gelnere, Thems borgmester Torben Hansen med sin frue Heidi og bestyrelsesmedlem af venskabsforeningen, Them sognepræst Niels Uldall-Jessen.

(Foto: Torben Kahr)

 

aabning_af_lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_toftebjerg_medborherhus_publikum_synger_dansk_og_lettisk_nationalsange_irina_zeibarte_antra_sprudzane_nikolajs_stepanovs_

Visi gan zālē, gan uz skatuves dzied dāņu un latviešu himnas. Attēlā, pirmajā rindā no kreisās: «Gulbenes domes locekle, Gulbenes Vēstures un Mākslas muzeja fondu glabātāja Irīna Zeibārte; Gulbenes domes locekle, Gulbenes Centrālās bibliotēkas vadītāja Antra Sprudzāne, Gulbenes domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs, Latvijas vēstnieks Dānijā Indulis Bērziņš ar kundzi Ilzi Gelneri, Temas mērs Torbens Hansens ar kundzi Haidi un Sadraudzības biedrības loceklis, Temas draudžu mācītājs Nilss Uldēls-Jesens.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Folklorgruppen "Ligo" fra Gulbene synger sammen med publikum.
Første række fra venstre: Sandra Otlane, grupens leder Inese Stalidzane, Veronika Pulkstina, Valentina Sirmace og Ina Pelse.
Ande række fra venstre: Ivars Strautins og Jolanta Pugacha.

(Foto: Torben Kahr)

aabning_af_lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_toftebjerg_medborgerhus_ligo_gulbene

Kopā ar publiku dzied arī folkloras kopa «Līgo« no Gulbenes.
Pirmajā rindā no kreisās: Sandra Otlāne, grupas vadītāja Inese Stalidzāne, Veronika Pulkstiņa, Valentīna Sirmace un Ina Pelse.
Otrajā rindā no kreisās: Ivars Strautiņš un Jolanta Pugača.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Ambassadør Indulis Berzins (i midten) skærer den røde bånd over, og venskabsugen erklæres åben.
Til venstre - Thems borgmester Torben Hansen, Gulbenes lokale TV K11 direktør Guntars Eniks. Til højre fra Indulis Berzins - Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs.

(Foto: Torben Kahr)

aabning_af_lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_letlands_ambassador_i_danmark_indulis_berzins_them_borgmester_torben_hansen_gulbenes_domes_priekssedetajs_nikolajs_stepanovs

Vēstnieks Indulis Bērziņš (vidū) pārgriež sarkano lentu, un draudzības nedēļa tiek paziņota par atklātu.
No kreisās: Temas mērs Torbens Hansens un Gulbenes vietājā TV K11 direktors Guntars Eniks. Pa labi no Induļa Bērziņa - Gulbenes domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Venskabsugen er åbnet, og folklorgruppen "Ligo" synger lettiske festlige sange. Borgmesteren Nikolajs Stepanovs hjælper til med at slå på trommen.

(Foto: Torben Kahr)

aabningen_af_dansk_lettiske_venskabsuge_i_them_toftebjerg_medborgerhus_ligo_nikolajs_stepanovs

Draudzības nedēļa ir sākusies, un folkloras kopa «Līgo« dzied latviešu svētku dziesmas.
Priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs uz bungām piepalīdz.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Fra åbningen af venskabsugen ses på forreste række Letlands ambassadør Indulis Berzins med fru Ilze Gelnere, Thems borgmester Torben Hansen med fru Heidi Hansen, formand for venskabsforeningen Jens Muff Hansen og tolk Antra Kahr.

(Foto: Erik Andreassen. Dette billede er ikke orginalen, men en scanning fra datidens «Den Lokale Avis«, - vi beklager kvaliteten.)

aabning_af_lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_toftebjerg_medborgerhus_letlands_ambassador_i_danmark_indulis_berzins_ilze_gelnere_borgmester_torben_hansen_heidi_hansen_foreningen_for_venskabsbysamarbejdet_them_gulbene_formanden_jens_muff_hansens_antra_kahr

Draudzības nedēļas svinīgā atklāšana. Pirmajā rindā no kreisās: Latvijas vēstnieks Indulis Bērziņš ar kundzi Ilzi Gelneri, Temas mērs Torbens Hansens ar kundzi Haidi Hansenu, sadraudzības biedrības priekšsēdētājs Jenss Mufs Hansens un tulks Antra Kāra.

(Foto: Ēriks Andrēasens. Šis nav oriģinālfoto, bet skanējums no tā laika «Den Lokale Avis«, - atvainojamies par kvalitāti.)

 
 

Vigtigheden af venskabsbysamarbejdet blev understreget af begge parter ved venskabsugens åbningshøjtidelighed i Them.

Efter en smuk oplevelse i Them Kirke, fra Gulbene Musikskole, Gulbene Blæseorkester og Them Kirkes Børne- og Ungdomskor, var der officiel åbning af den Lettisk-danske Venskabsuge på Toftebjerg Medborgerhus.
Formanden for venskabsbysamarbejdet i Them Jens Muff Hansen sagde bl.a. i sin velkomsttale, at der blev føjet en yderlige dimension til samarbejdet nu, hvor der også var tale om fælles europæiske interesser. Han sagde også, at han var stolt over den opbakning, der var til samarbejdet, både fra Gulbene og fra Them.
Borgmester Torben Hansen, Them, kom også ind på Letlands intræden i EU og kunne ikke nære sig for en lille reference til Them Kommune, der efter alle solemærker skal indtræde i en større kommune.
Torben Hansen fokuserede på den mellemfolkelige forståelse og vigtigheden af, at man i et uoverskueligt stort fælleskab som EU kunne etablere venskabsforhold, hvor man kunne vise hinanden, hvad man kunne, og hvad man var optaget af. Ikke fordi man skulle, men fordi man havde lyst til det.
Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs påpegede, at samarbejdet med Them Kommune nu havde fundet sted indenfor to årtier, og han glædede sig specielt over på de mange unge menneskers vegne, og han så EU som en mulighed for et endnu større samarbejde.
Letlands ambassadør Indulis Berzins, og ikke mindst hans smukke frue Ilze Gelnere, var også med til at kaste glans over aftenen. Indulis Berzins lagde ud med at understrege, at som lette i Danmark var man blandt venner, og han betragtede også medlemskabet i EU som en mulighed for bedre samarbejde.
Aftenen blev sluttet af med flot optræden af folkloregruppen Ligo, som spillede og sang.


Svinīgajā draudzības nedēļas atklāšanas pasākumā Temā pilsētu sadraudzības svarīgumu uzsvēra abas puses.

Pēc skaistas Gulbenes Mūzikas skolas pārstāvju, Gulbenes pūtēju orķestra un Temas baznīcas Bērnu un jauniešu kora uzstāšanās baznīcā notika Latviešu-dāņu draudzības nedēļas oficiālā atklāšana Toftebjēu tautas namā.
Temas sadraudzības biedrības vadītājs Jenss Mufs Hansens savā uzrunā sacīja, ka tagad, kad abas valstis saistīs kopīgas, ar ES saistītas intereses, arī pilsētu sadarbība iegūs citu dimensiju, un piebilda, ka ir ļoti lepns par to atbalstu, kādu šai sadraudzībai sniedz gan gulbenieši, gan temieši.
Arī Temas mērs Torbens Hansens runāja par Latvijas iestāšanos ES un nespēja atturēties, nepieminējis faktu, ka arī Temas komūna, pēc visām zīmēm spriežot, pavisam drīz kļūs par lielākas komūnas sastāvdaļu.
Torbens Hansens uzsvēra starptautiskās sapratnes nozīmi un svarīgumu tik milzīgā kopībā, kādu nu pavērs sadraudzības iespēja starp visām ES tautām, kad būs iespēja parādīt, ko katrs prot, un kas kuram šķiet svarīgs - pie kam nevis tāpēc, ka tā vajag, bet gan tāpēc, ka ir tāda vēlēšanās.
Gulbenes domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs vērsa uzmanību uz to, ka sadarbība ar Temas komūnu jau iegājusi otrajā gadu desmitā, un sacīja, ka īpaši priecājas par jauniešu piedalīšanos. Iestāšanās ES viņaprāt sniegs arvien ciešākas sadarbības iespēju.
Svinības ar savu piedalīšanos bija pagodinājuši Latvijas vēstnieks Indulis Bērziņš un viņa skaistā kundze Ilze Gelnere. Indulis Bērziņš uzsvēra, ka, būdams latvietis, Dānijā jūtas esam starp draugiem, un arī atzina, ka iestāšanās ES pavērs jaunas iespējas arvien ciešākai sadarbībai.
Vakara noslēgumā ar skaistu spēli un dziesmām uzstājās folkloras kopa «Līgo«.