Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder,
så skrev til antra@kahrius.dk
  Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
Delegationsbesøg
fra Gulbene i Letland
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 10. maj 1995)
 
dansk_flag   lettisk_flag

Gulbenes borgmester Martins Kokars, byrådsmedlem Gvido Stucka, tolk Aleksandra Birkova og direktør Knud Erik Hansen i forhandlinger om samarbejde.

(Foto: ?)

martins_kokars_gvido_stucka_aleksandra_birkova_knud_erik_hansen

Gulbenes domes priekšsēdētājs Mārtiņš Kokars, domes loceklis Gvido Stucka, tulks Aleksandra Birkova un direktors Knuds Ēriks Hansens pārrunā sadarbības iespējas.

(Foto: ?)

En delegation på seks personer fra Gulbene har besøgt Them Kommune.
Delegationen bestød af fire medlemmer af Gulbene byråd og to fra administrationen.
Besøget har drejet sig om øget indsigt i moderne administration og iøvrigt kendskab til kommunens forskellige områder.
Hvert af følgende områder har stået for en halv dags program af besøget: Socialområdet, det tekniske område, kultur- og skoleområde. Delegationen har besøgt mange af kommunens institutioner og arbejdspladser. Der har også været tale om øget indsigt i moderne administration via EDB.
I spidsen for den lettiske delegation stod borgmester Martins Kokars, der tidligere har været i Them i forbindelse med den første delegationsrejse fra Gulbene til Them i april 1993.
Martins Kokars er nyvalgt borgmester i Gulbene, og han har arbejdet meget hårdt for at få etableret bedre varmeforsyning for Gulbenes 10.000 borgere. Også dette emne blev berørt i forbindelse med besøget, idet Gulbene har modtaget fra den danske stat to store kedler til afbrænding af affald og flis til forsyning af fjernvarme i Gulbene.
I forbindelse med besøget har der været ført forhandlinger med en dansk virksomhed om forøget samarbejde i Gulbene med hensyn til etablering af træindustrivirksomhed med siddeløbende flisproduktion til varmeforsyningen.
Det løbende samarbejde mellem Them og Gulbene kommuner vil fortsætte på forskellige områder. Der er fortsat samarbejde på skoleområdet, hvor kommunens tre skoler i disse dage har besøg af Aleksandra Birkova, der er engelsklærer i Gulbene.
Aleksandra Birkova har ud over at besøge de tre skoler i kommunen også været på besøg på gymnasiet i Silkeborg, idet hun er ansvarlig for engelskundervisning på Gulbenes gymnasium.
Der er flere planer om fortsat udveksling på områder som sundhedsvæsen og børnehave.
En fordel for samarbejdet mellem de to kommuner er etableringen af den nye flyforbindelse mellem Billund og Riga. Den direkte flyforbindelse betyder besparelser både i tid og penge på rejse til Letland.

Temas komūnā viesojās sešu personu delegācija no Gulbenes.
Tās sastāvā bija četri Gulbenes domes un divi pašvaldības administrācijas locekļi.
Ciemošanās mērķis bija uzzināt vairāk par modernas administrēšanas metodēm un pašvaldības iestāžu darbību. Katrai attiecīgajai jomai bija atvēlēta puse dienas: sociālajai jomai, tehniskajai aprūpei, kultūras un skolu jautājumiem. Delegācija pabija daudzās komūnas iestādēs un darbavietās. Tika runāts arī par pastiprinātu ieskatu modernajā administrēšanā, kas noris ar EDB palīdzību.
Latviešu delegācijas vadītājs bija Gulbenes domes priekšsēdētājs Mārtiņš Kokars, kas Temā ir bijis arī iepriekš - kopā ar pirmo delegāciju no Gulbenes, kas mūsu komūnā viesojās 1993. gada aprīlī.
Mārtiņš Kokars Gulbenē ir jaunievēlēts domes priekšsēdētājs, un viņš ļoti cītīgi strādā, lai savas pilsētas 10.000 iedzīvotāju nodrošinātu labāku siltumapgādi. Arī šoreiz, ciemojoties Temā, tika runāts par šo tēmu, - izrādās, Gulbene siltumapgādei pilsētā saņēmusi no dāņu valsts divus lielus katlus atkritumu un šķeldas dedzināšanai.
Viesošanās laikā notika arī sarunas ar vienu no dāņu uzņēmumiem par pastiprinātu sadarbību ar Gulbeni - ir vēlēšanās nodibināt tādu kokapstrādes uzņēmumu, kura ražošanas procesā radušos šķeldu varētu izmantot siltumapgādē.
Sadarbība starp Temu un Gulbeni turpināsies dažādās jomās arī nākotnē. Joprojām noris sadraudzība starp skolām, - arī pašlaik komūnas trīs skolās viesojas angļu valodas skolotāja no Gulbenes Aleksandra Birkova.
Bez ciemošanās mūsu komūnas trīs skolās Aleksandra ir pabijusi arī Silkeborgas Ģimnāzijā, par cik viņa pati māca angļu valodu ģimnāzijā Gulbenē.
Ir arī vairāki projekti darbapmaiņai starp abu pilsētu veselības aizsardzības iestādēm un bērnudārziem.
Liela priekšrocība abu pilsētu sadarbībā ir tā, ka nu ir radīts jauns gaisa satiksmes reiss starp Bilundu un Rīgu. Šī tiešās satiksmes iespēja nozīmē ietaupītu laiku un naudu, ceļojot uz Latviju un atpakaļ.