dansk_flag_rollover

Venskabsforening etableret
(Torben Kahr, DIXIT, til Den Lokale Avis 03.07.2002.

Sadraudzības biedrība nodibināta
(Torbens Kārs, DIXIT, «Den Lokale Avis« 03.07.2002.

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 

Den 18. juni blev der afholdt stiftende generalforsamling i den nye venskabsbyforening kaldet “Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them - Gulbene”.

Foreningens formål er at arbejde for en stadig styrkelse af kontakten mellem enkeltpersoner, grupper og institutioner i de to områder, herunder mellem kommunernes foreninger, virksomheder, kirker og kommunale institutioner.
På mødet blev der drøftet mange forskellige muligheder for samarbejde, udveksling og forskellige kulturelle aktiviteter.
Bestyrelsen for foreningen har bland andet drøftet følgende muligheder:
- At formidle oplysninger om rejsemuligheder for danskere i Letland og Gulbene og omvendt - herunder også muligheder for billig overnatning ved privat indkvartering og ved “Bed and Breakfast”.
- At arrangere turistrejser til Letland og Gulbene, evt. i mindre hold, med leje af bil eller minibus, evt. med særlige formål, naturrejser, historiske mål, kirkebesøg, m.m.
- At formidle udveksling af unge praktikanter inden for håndværk og servicefag, som de nu allerede er almindeligt inden for landbruget. Foreningen kunne her passende hjælpe med at finde praktikplads og indkvartering hos familier i Them.
- At inspirere til skoleudveksling både på lærer- og elevniveau. Dette kunne evt. starte med kontakt mellem skoler og elever ved hjælp af e-mails.
- I 1997 blev der afholdt en dansk kulturuge i Gulbene med deltagelse af ca. 50 personer fra Them Kommune. Foreningen vil gerne have etableret en tilsvarende lettisk kulturuge her i Them Kommune. Kulturugen skulle sætte fokus på lettisk kultur, historie, folkesang, musik og folkedans.

Ved den stiftende generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen, som siden har konstitueret sig således:
Formand: Jens Muff Hansen; næstformand: Erling Birkbak; Kasserer: Torben Kahr; Sekretær, lettisk korrespondance: Antra Kahr; Sekretær, danske skriverier: Niels Uldall-Jensen; Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Ballegaard, Leif Bæk og Søren Goldmann.
Medlemskab af foreningen for enkeltmedlemmer koster 75 kr., for familier 100 kr. og for firmaer, institutioner og foreninger 200 kr. årligt. Alle der har lyst til at være med i foreningen og deltage i arrangementer, kan benytte nedenstående talon til indmeldelse i foreningen.
Foreningens første arrangement bliver en orienteringsaften med tekst og billeder om Letland og Gulbene ved Antra og Torben Kahr den 10. september kl. 19.30 i Toftebjerg Medborgerhus.


18. jūnijā tika noturēta «Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības« dibināšanas kopsapulce.


Biedrības mērķis ir turpināt stiprināt sadarbību starp privātām personām, grupām un institūcijām abos reģionos, tā skaitā sadarbību starp pilsētu biedrībām, uzņēmumiem, baznīcām un komunālajām iestādēm.
Sapulcē tika apspriestas daudzas sadarbības un kultūrapmaiņas iespējas.
Biedrības vadība sprieda par šādām turpmākas sadraudzības iespējām:
- Darīt dāņiem zināmas ceļošanas iespējas uz Gulbeni Latvijā un otrādi, informēt arī par lētām pārnakšņošanas iespējām, piedāvājot uzņemšanu privātās mājās un «Bed and Breakfast« viesnīciņās.
- Rīkot tūrisma ceļojumus uz Gulbeni un Latviju vispār, - piemēram, nelielās grupās, izīrējot automobīli vai miniautobusu. Tie varētu būt dažādu interešu grupu ceļojumi - dabas, vēstures mīļotājiem, draudzēm, utt.
- Rosināt jaunu praktikantu pieredzes apmaiņu braucienus tādās jomās kā rokdarbi un apkalpojošā sfēra, - līdzīgi, kā tas jau notiek lauksaimniecības jomā. Biedrība varētu sagādāt prakses vietas un nodrošināt dzīvesvietu temiešu ģimenēs.
- Iedrošināt skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņām. Šo sadarbību varētu iesākt, piemēram, nodibinot sakarus starp skolām un skolniekiem pa e-pastu.
- 1997. gadā Gulbenē notika Dāņu kultūras dienas ar apmēram 50 cilvēku piedalīšanos no Temas komūnas. Biedrība ļoti vēlētos organizēt līdzīgus svētkus - Latviešu kultūras nedēļu šeit, Temas komūnā. Šim pasākumam vajadzētu radīt interesi par latviešu kultūru - vēsturi, tautasdziesmām, mūziku un tautasdeju.

Biedrības dibināšanas sapulcē tika ievēlēta biedrības vadība, kas vēlāk sekojoši sadalīja pienākumus:
Priekšsēdētājs: Jenss Mufs Hansens; priekšsēdētāja vietnieks: Ērlings Bierkbaks; kasieris: Torbens Kārs; sekretāre, atb. par saraksti latviski: Antra Kāra; sekretārs, atb. par saraksti dāniski: Nilss Uldēls-Jesens; vadības locekļi: Jērgens Belegō, Laifs Beks un Sērens Goldmens.
Biedra naudas apjoms ir sekojošs: privātām personām - 75 kr., ģimenēm - 100 kr. un firmām, institūcijām un biedrībām - 200 kr. gadā.
Visi, kam ir vēlēšanās būt biedrībā un piedalīties tās pasākumos, var aizpildīt avīzē zemāk ievietoto iestāšanās talonu.
Biedrības pirmais pasākums būs uzziņu vakars, kas notiks Toftebjēu tautas namā 10. septembrī pulkstens 19.30, - Antra un Torbens Kāri stāstīs par Latviju un rādīs attēlus.